Регистър проекти на Община Тунджа

„Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”


Номер на договора: BG161PO001/3.2-02/2011/023
Финансираща програма: „Регионално развитие” 2007-2013 г
Приоритетна ос: Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма"
Операция: Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Схема на финансиране: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Партньори: Община Ямбол, Община Стралджа, Община Болярово
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 377 628,00 лева
Съфинансиране от общината: 18 8812,40 лева
Срок на изпълнение: 24 месеца
Година на изпълнение: 2012 - 2014
Цели на проекта:

 

 

Реализирането на настоящия проект спомага за изпълнение на следните приоритети инкорпорирани в общинските планове за развитие, а именно:

ü  Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез оптимизиране на елементите на социалната сфера и средата за живот;

ü  Насърчаване развитието на туристическите услуги, използвайки базата на наличния културно-исторически, природен и човешки потенциал;

ü  Партньорство между местната власт и институциите, формиране на публично-частни партньорства между местната власт, браншови и неправителствени организации за повишаване на административно-експертния капацитет на управлението;

ü  Обогатяване и утвърждаване на общинските и местни празници;

ü  Разгръщане на широка рекламна кампания, насочена към превръщане на региона в привлекателна туристическа дестинация

Оптимизиране качеството на живот на населението в общината чрез реализацията на ефективна политика за поддържането на природосъобразен и здравословен начин на живот и опазване на богатото природно и културно наследство на основата на устойчива и балансирано управление на околната среда.

Туризмът се явява добра перспектива и възможност за устойчиво развитие и просперитет на четирите общини и живеещото в тях население. Тази перспектива е обусловена от разнообразните природни, културни и исторически дадености, които могат да се използват за създаване на значително разширен и интегриран туристически продукт, който да привлича както български, така и чуждестранни туристи. Богатото археологическо, историческо, културно, природно и духовно наследство представляват добра начална база с голям потенциал за развитието на туристическия отрасъл.


Дейности по проекта:

 

Основни дейности на община „Тунджа”:

-  Цялостна организация по изпълнението на проекта - Сформиране на екип и неговата организация; провеждане на процедури за избор на изпълнители, провеждане на отделните планирани дейности; изпълнение на дейностите по публичност и визуализация, междинно и финално отчитане, финансов одит на проекта;

-  Организация и изпълнение на дейностите по вътрешния мониторинг и контрол на изпълнението на проекта;

-    Контрол върху изпълнението на отделните дейности по проекта;

-    Дейности по осигуряване на информиране и публичност;

-    Дейности по мониторинг и отчитане на проекта.

Основни дейности на партньорите:

- Да организира маркетингово проучване на територията на своята община при подготовката на апликационната форма;

- Да участва в изискуемото съфинансиране при подготовката и реализирането на проекта;

- Участие в конкретните дейности залегнали пряко в проекта, отнасящи се конкретно до общината;

-  Да изпълнява задължителните дейности по проекта свързани с реклама и осведомяване;

- Да участва и съдейства на изпълнителите на отделните дейности по проекта;

- Да съдейства за осъществяване планираното изследване за въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности по проекта;

-  Да оказва логистична подкрепа на бенефициента – община „Тунджа”, при реализиране на съвместните дейности по проекта;

- Да участва в задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейност 2: Организация и управление на проекта

Дейност 3: Изготвяне и провеждане на тръжни процедури

Дейност 4: Вътрешен мониторинг и контрол върху изпълнението на проекта

Дейност 5: Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети

Дейност 6: Рекламна дейност и промоция

Дейност 7: Провеждане на публични и информационни събития

Дейност 8: Участие в туристически изложения

Дейност 9: Изследване въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности. Изработка на обща маркетингова стратегия.

Дейност 10: Информиране и публичност

Дейност 11: Междинно и финално отчитане на проекта

Дейност 12: Одит на проекта


Очаквани резултати:

 

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по време на целия 2 годишен период на изпълнение на проекта са следните:

 • Проведено анкетно проучване, разговори и дискусии, в резултат на които е изготвена Концепция за развитие на регионалния туристически продукт;
 • Формулирани дейностите за реализацията на проектното предложение;
 • Изготвен формуляр за кандидатстване с проектно предложение и съпътстващата го документация.
 • Сключен договор за изпълнение на проекта
 • Сформиран екип по изпълнение на проекта
 • Одобрени и разписани 7 договора, със задълженията на всеки един от членовете на екипа на проекта
 • Одобрен вътрешен план за дейност – 1 бр.
 • Изготвени и проведени тръжни процедури по реализиране на проекта
 • Осъществен избор на изпълнители по отделните дейности на проекта.
 • Формиран Комитет за наблюдение и контрол по проекта – 1 бр.;
 • Разработени, одобрени и внедрени план и процедури за вътрешен мониторинг и контрол – 2 бр.;
 • Регулярни отчети от извършена проверка за хода на работата по изпълнението на проекта - периодично.
 • Уточняване профила на „стандартния“ турист, посещаващ региона
 • Извършени оценки и проучвания за всяка една община поотделно и за региона като цяло, разкриващи възможностите за развитие на туризма и даващи конкретни препоръки в тази насока.
 • Изработка на набор от препоръки и нови документи във всяка една от общините-партньори по проекта.
 • Направен преглед и идентифициране на наличните към момента туристически маршрути.
 • Разработени и маркирани нови 5 туристически маршрута – общ и по един за всяка една община
 • Разработени нови 5 туристически пакета.
 • Предизвикан интерес сред туристическите фирми и туристите към предлаганите нови туристически пакети
 • Засилен нов туристически поток към региона.
 • Изработени 3D продукти с триизмерно съдържание на новите комплексни туристически маршрути в региона – 5 бр.
 • Изработката и промотиране на 18 мин. двуезичен филм за културно-историческото и природно богатство и туристически потенциал на региона и неговото тиражиране в 2400 бр.
 • Изработка и промотиране на 15 сек. TV рекламен клип за културно-историческото и природно богатство и туристическия потенциал на региона – 1бр.
 • Изработка и представяне на рекламен радио-спот представящ региона като атрактивна туристическа дестинация – 1 бр.
 • Изработка и тиражиране на туристическа карта на хартиен носител с размер 70/100, мащаб 1:12 – 4400 бр.
 • Изработка и тиражиране на туристическа карта на електронен носител - CD4400 бр.
 • Изработка и тиражиране на двуезична рекламна брошура с формат 16х16, 16 стр., пълноцветен печат представяща туризма в региона – 10 000 бр.
 • Изработка и тиражиране на двуезична рекламна дипляна формат А4 с 2 сгъвки, пълноцветен печат, представяща туризма в региона – 17 000 бр.
 • Организиран и проведен информационно-обучителен семинар с практична носоченост, с участието на 3 лектора и 25 човека.
 • Организирани и проведени три инфотурове за по 12 представители на медии, туроператори и турагенти.
 • Организиран и проведен тридневен туристически форум на тема „Тонзос – Магията на Тунджа“, с промоционална обиколка, с участието на 50 човека.
 • Провеждане на комуникационно-информационна кампания „Дни на отворени врати“ във всяка една четирите община – 2 пъти от по 2 дни – общо 8 кампании.
 • Осигурен експертен капацитет за нуждите на общините, насочен към развитие на туристическия маркетинг и популяризиране на дестинациите.
 • Изграден промоционален павилион.
 • Популяризиране на създадени туристически пакети и маршрути.
 • Участие в туристически изложения, борси и фестивали:

     - „Ваканция“ - София,

     - Пролетен Пловдивски панаир – секция „Туризъм“

     - „Вашата ваканция“ – Бургас

     - Специализирана борса за културен туризъм – гр. Велико Търново

 • Привлечени нови туристи в региона.
 • Проведено изследване за въздействието на осъществените маркетингово и рекламни дейности, резултат от реализирането на проекта и изработен анализ
 • Организирани и проведени 2 пресконференции – в началото и края на проекта.
 • Изработени и поставени 5 информационни табели по проекта.
 • Изработени флаери представящи събитието – 2000 бр.
 • Изработване и отпечатване на 2000 бр. информационни брошури по проекта.
 • Постоянна информация в интернет-сайта на четирите общини и интернет-портали.
 • Отпечатване на публикации в национални печатни медии – 2 бр.
 • Печатни и друг тип материали в местни електронни медии – 8 бр.
 • Изготвено междинно и финално отчитане на проекта
 • Извършен одит на проекта

Дата на добавяне: 5.9.2012  Посещения: 1155
RSS Feeds
Банер