Регистър проекти на Община Тунджа

„Празници „Тунджа – традиции и иновации”


Номер на договора: BG161PO001/1.1-10/2010/013
Финансираща програма: „Регионално развитие” 2007-2013 г
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция: Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”
Схема на финансиране: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 506 659,20 лв.
Съфинансиране от общината: 25 332,96 лв.
Срок на изпълнение: 24 месеца
Година на изпълнение: 2011-2013
Цели на проекта:

Общата цел на проекта е осъществяване на качествено нова инвестиция в културния календар и в развитието на културната инфраструктура на община „Тунджа", насочена към нейното обогатяване, чрез прилагане на иновативни подходи за проява и реализация, привличане на нови публики и участници, трансмисия на местната специфика през поколенията, като по този начин се способства за самоизява и активна гражданска позиция на всички местни общности и се засилва на ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на общината.

Специфичните цели са:

1. Насърчаване развитието, обновяването и обогатяването на културния живот в община „Тунджа" чрез организирането и промотирането на иновативно културно събитие „Тунджа - традиции и иновации" като фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в общината

2. Създаване и развитие на нова и нетрадиционна форма на културна изява, представляваща синтез на отделните изкуства, основана на иновативни практики за широко включване на нови публики като преки участници, нова интерпретация на традиционни културни теми, отваряне на границите между професионалисти и аматьори за постигане на нови социални ефекти на сближаване

3. Създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси чрез нов комплексен подход в посока на организирането и провеждането на иновативно културно събитие и съпътстващите го промоционални прояви изцяло в малки населени места от селски тип, жителите на които са маргинализирани и неравностойни по отношение на възможностите и условията за достъп до културни прояви

4. Генериране на добавена стойност по Проект „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще", реализиран от община „Тунджа" по Оперативна програма „Регионално развитие", в унисон с приоритетите и потребностите на местните общности и в съответствие с културната политика на общината.


Дейности по проекта:

Дейност 1. Подготвителни дейности

Дейност 2. Изготвяне и провеждане на тръжни процедури

Дейност 3. Организация и управление на проекта

Дейност 4. Вътрешен мониторинг и контрол по изпълнение на проекта

Дейност 5. Поръчка и закупуването на технически съоръжения, необходими за провеждането на проявата

Дейност 6. Организиране и провеждане на празници „Земята на Тунджа"

Дейност 7. Промотиране и визуализация на културното събитие

Дейност 8. Информиране и публичност

Дейност 9. Осигуряване на охрана, медицинско и сервизно обслужване

Дейност 10. Междинно и финално отчитане на проекта

Дейност 11. Одит на проекта


Текущо изпълнение:

 

  1. tundzha municipality 29 август 2011 г. (вторник) в зала „Колегиум” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заместник-кметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев подписа договора за финансиране на проект „Тунджа” – традиции и иновации”. Проектът е одобрен по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Неговата продължителност е 24 месеца, а общата стойност на одобрените допустими разходи е 506 659, 20 лв. Дейностите ще се осъществят през 2012 г. и 2013 г.

В рамките на проекта ще бъде реализирана качествено нова инвестиция в културния календар на общината. Ще се проведат две издания на творчески работилници в направленията музика, танц и приложно изкуство, в които ще се насърчи диалогът между самодейци и професионалисти. Ще се проведе мащабен фестивал „Огънят на поколенията” в парковото пространство на с. Симеоново и поредица от концерти в населените места на общината. Предвидено е закупуването на открита сцена с осветителна и озвучителна техника, електрическо пиано, 13 климатични системи и LSD монитори.

Дейностите ще се реализират основно в 11-те читалищни сгради, обновени и оборудвани в рамките на същата Оперативна програма по друг проект на община „Тунджа” – „Българското читалище – минало, настояще, бъдеще”. В част от сградите на ремонтираните по Оперативна програма „Регионално развитие”, към настоящия момент се доставят услуги от мобилен социален център по проект „Пътуващ социален микробус”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се изпълнява от Център за образователни програми и социални и инициативи и община „Тунджа”. В читалищата в селата Скалица, Генерал Инзово и Безмер, обновени по проекта „Българското читалище – минало, настояще, бъдеще”, вече функционират информационни центрове, изградени по Програма „Глобални библиотеки”, която се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Община „Тунджа” съчетава в читалищните сгради финансиране както по различни схеми на една Оперативна програма – „Регионално развитие”, така и реализирането на партньорски проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и привличането на финансиране извън обхвата на европейските фондове по Програма „Глобални библиотеки”, която се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Проект „Тунджа” – традиции и иновации” генерира висока добавена стойност по Оперативна програма „Регионално развитие”, което е отчетено от Управляващия орган по програмата.

 15.11.2011 г.

t-15112011-02

Със секретарите на читалищата заместник – кметът Станчо Ставрев обсъди културния календар и Програмата за читалищната дейност за 2012  г. В работната среща директорът на Дирекция „Финансова и счетоводна дейност” Ели Василева даде насоки за отчитането на проектите на читалищата, финансирани със средства от допълващата субсидия, както и за  подготвянето на годишните читалищни отчети. През настоящата година са одобрени от Министерство на културата 34  читалищни проекта в община „Тунджа”.

Коментирани бяха и  дейностите по проект „Тунджа” – традиции и иновации”, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие. По проекта са планирани поредица от прояви, посветени на празника на общината през 2012 г.

19.03.2012 г.

  1. tundzha municipality 2Със Заповед № РД- 0186 /23.02.2012 г. на кмета на община „Тунджа" бе открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет: „Доставка и монтаж на модулна сцена, с озвучителна и осветителна техника, 13 броя LCD /TET/ + DVD Playar, 1 брой електрическо пиано и 13 броя конвекторни климатични системи във връзка с провеждане иновативно културно събитие „Празници „Тунджа - традиции и иновации".

Срокът за подаване на оферти бе до 16.00 часа на 19.03.2012 година в деловодството на община „Тунджа".

На 20 март 2012 година в 10 часа в заседателната зала на община „Тунджа" ще се отворят и разгледат постъпилите оферти за малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на модулна сцена, с озвучителна и осветителна техника, 13 броя LCD /TET/ + DVD Playar, 1 брой електрическо пиано и 13 броя конвекторни климатични системи във връзка с провеждане иновативно културно събитие „Празници „Тунджа - традиции и иновации".

Проектът „Празници „Тунджа – традиции и иновации" се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" № BG161PO001/1.1-10/2010.

На отварянето на постъпилите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.

Този документ е създаден в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община „Тунджа" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

20.03.2012 г.

  1. t-20032012-02-001Днес комисия, назначена със заповед на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев, отвори и разгледа постъпилите оферти за малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на модулна сцена, с озвучителна и осветителна техника, 13 броя LCD /TET/ + DVD Playar, 1 брой електрическо пиано и 13 броя конвекторни климатични системи във връзка с провеждане иновативно културно събитие „Празници „Тунджа - традиции и иновации".

Комисията е в състав: председател – Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа" и членове: Ангелина Танева – началник отдел „Обществени поръчки", Елена Иванова – юрист, Иванка Георгиева – младши експерт в отдел „Обществени поръчки", Недка Желева – главен счетоводител на отдел „Бюджет и счетоводство", Антов Минков и Ивайло Коларов – външни експерти. От страна на Управляващия орган, в качеството на наблюдател, присъства Ненчо Ненчев – гл. експерт в отдел „Югоизточен район" към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие".

В установения срок постъпиха две оферти – от фирмите „Кейбъл Тех" ООД - гр. Варна и „Динакорд – България" ЕООД – София.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и повери наличието на съответните документи: плик 1 – документи за подбор, плик 2 – предложение за изпълнение на поръчката и плик 3 – предложена цена.

Председателят на комисията Станчо Ставрев оповести документите, които се съдържат в плик 1 на всеки един от участниците.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

Съгласно заповедта на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев, комисията трябва да приключи своята работа в срок до 11.05.2012 г

Проектът „Празници „Тунджа – традиции и иновации" се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" № BG161PO001/1.1-10/2010.

6.04.2012 г.

  1. t-06042012-01-002Днес, комисия назначена със заповед на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев, отвори и разгледа постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет: „Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – Празници „Тунджа – традиции и иновации".

Комисията е в състав: председател – Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа" и членове: Ангелина Танева – началник отдел „Обществени поръчки", Елена Иванова – юрист, Илиана Янкова – главен специалист отдел „Обществени поръчки", Люба Митева – началник отдел „Култура и хуманитарни дейности", Петър Димитров – Директор и Главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Тунджа" и Илияна Тодорова – външен експерт. От страна на Управляващия орган, в качеството на наблюдател, присъства Николай Милев – гл. експерт в отдел „Югоизточен район" към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие".

В установения срок постъпи една оферта – от „Балканика Арт" ДЗЗД - гр. София.

Комисията отвори офертата и повери наличието на съответните документи: плик 1 – документи за подбор, плик 2 – предложение за изпълнение на поръчката и плик 3 – предложена цена.

Председателят на комисията Станчо Ставрев оповести документите, които се съдържат в плик 1. Трима от членовете на комисията подписаха плик 3 – предложена цена и съдържанието на плик 2.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

Съгласно заповедта на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев, комисията трябва да приключи своята работа в срок до 18.05.2012 г.

Проектът „Празници „Тунджа – традиции и иновации" се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" № BG161PO001/1.1-10/2010.


6.04.2012 г.


t-06042012-04-001Днес, под председателството на Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа", се проведе заседание на Обществения консултативен съвет по хуманитарни дейности и социална политика към община „Тунджа". На заседанието бяха обсъдени предложения за награждаване на физически и юридически лица със Заповед на кмета на община „Тунджа" по повод 22 април– Ден на община „Тунджа" и нейната 25 годишнина. Предложенията бяха приети от членовете на Съвета с пълно болшинство.

Председателят на консултативния съвет Станчо Ставрев представи основните акценти на проекта „Празници „Тунджа" – традиции и иновации" и отчете напредъка по реализацията на дейностите. Той подчерта, че основната цел на този проект е осъществяване на качествено нова инвестиция в културния календар на общината и в развитието на културната инфраструктура.

Проектът ще способства за създаване и развитие на нова и нетрадиционна форма на културна изява, представляваща синтез на отделните изкуства, основана на иновативни практики за широко включване на нови публики като преки участници, нова интрепретация на традиционни културни теми, отваряне на границите между професионалисти и аматьори за постигане на нови социални ефекти на сближаване. Председателят запозна присъстващите с етапите на отделните обществени поръчки по проекта и изрази надежда, че в най-кратки срокове ще бъдат избрани изпълнители по конкретните тръжни процедури. Членовете на консултативния съвет изразиха своята ангажираност и заявиха подкрепата си при реализация на празничните прояви, посветени на 25-та годишнина от създаването на община „Тунджа".

 

03.05.2012 г.

  1. tundzha municipality 2Със Заповед на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по две обособени позиции:

- позиция 1 - "Печатна реклама и публичност";

- позиция 2 - "Аудио, видео и интернет промоция и реклама"

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на общината по договора за безвъзмездна финансова помощ и насоките за публичност, осъществявани от бенефициента по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 -2013 г. ( ОПРР )

В рамките на тази дейност се предвижда разработване, отпечатване и разпространение на брошури, ръководства и други аудио, видео и интернет информационни материали.

Прогнозната стойност на поръчката е 80 400 лв. без ДДС.

Срокът за получаване на документация за участие е 28.05.2012 г. до 16:00 ч., а за получаване на офертите – 07.06.2012 г. до 16:00 ч. Отварянето на офертите ще бъде на 08.06.2012 г. от 10:00 ч. в конферентната зала, ет. ІІ на административната сграда на община „Тунджа" в гр. Ямбол.

Проектът "Празници "Тунджа - традиции и иновации" се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, от държавния бюджет на Република България и от бюджета на Община "Тунджа".

Повече информация за поръчката, както и необходимата документация, можете да намерите на официалния сайт на община Тунджа - раздел "Обществени поръчки - Профил на купувача".

04.05.2012 г.

  1. t-04052012-02-003На 04.05.2012 г. се проведе заседание на Консултативния съвет по хуманитарни дейности и социална политика в община „Тунджа". Под председателството на Станчо Ставрев – заместник-кмет на общината, бяха обсъдени и единодушно приети предложенията за награди на физически и юридически лица по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Предложенията ще бъдат внесени в заседанието на Общинския съвет на 10 май. Гласувано бе и по повод 17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта да бъдат връчени награди на изявени спортисти от община „Тунджа".

В хода на заседанието заместник-кметът Ставрев запозна членовете на съвета с напредъка по реализацията на проекта „Празници „Тунджа – традиции и иновации", който се реализира по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013. Той сподели, че вече е избран изпълнител на поръчката за модулна сцена, озвучителна и осветителна апаратура. До края на месец май предстои да бъде сключен договор с фирмата изпълнител. По обществена поръчка „Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – Празници „Тунджа – традиции и иновации" на 8 май 2012 година ще бъдат отворени ценовите оферти на участващите кандидати.

Вече е открита и процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по две обособени позиции: "Печатна реклама и публичност" и "Аудио, видео и интернет промоция и реклама". Срокът за получаване на документацията за участие е 28.05.2012 г. до 16:00 ч.

Заместник-кметът Ставрев изрази увереност, че напредъкът по реализацията на проекта е успешен и той ще бъде изпълнен качествено в определените срокове.


08.05.2012 г.

t-08052012-01-001На 08.05.2012 г. в 11:00 часа, в заседателната зала на община "Тунджа", продължи работа комисията, определена със Заповед на кмета на общината Георги Георгиев, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – Празници „Тунджа – традиции и иновации". Под председателството на заместник-кметът Станчо Ставрев беше отворен Плик № 3 „Предлагана цена" на допуснатия участник „Балканика Арт" ДЗЗД, гр. София. След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, че ценовата оферта е представена съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата на възложителя, по приложения образец. Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката е 221 080 лева без включен ДДС.

Комисията ще предложи на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев да сключи договор за изпълнение на услугата с класирания на първо място участник „Балканика Арт" ДЗЗД.

На заседанието, в качеството на наблюдател, присъства Ненчо Ненчев - представител на Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Югоизточен район.

Процедурата е част от изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с реализацията на проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития". Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

08.06.2012 г.

t-08062012-01-001На 08.06.2012 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община "Тунджа" започна работа комисия, определена със заповед на заместник-кмета Пенчо Пенев – за кмет на общината, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по обособени позиции както следва:

позиция 1 - „Печатна реклама и публичност";

позиция 2 - „Аудио, видео и интернет промоция и реклама".

Комисията е 6-членна с председател Станчо Ставрев – заместник-кмет на общината. Външен експерт е Румен Георгиев Колев.

На заседанието, в качеството на наблюдател, присъства Ненчо Ненчев - представител на Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Югоизточен район.

На публичната част от работата на комисията присъстваха и участници в процедурата.

В обявения срок постъпиха 7 оферти, които са предадени на комисията от деловодителя по представен опис. Участниците са: „Ламбаджиев стандарт" ООД – София, „Маркет Тренд" ООД – София, „Медия Синерджи" ООД – София, „БИК-Българска издателска компания" АД – София, ИПК „Светлина" АД – Ямбол, „Балканика" ДЗЗД – София и „Балканика Арт" ДЗЗД – София.

Комисията отвори пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, като плик № 3 - „Предлагана цена" от всяка оферта се подписа от членове на комисията и от един представител на кандидатите.

Комисията отвори плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката", от всяка оферта. Всички документи, съдържащи се в него се подписаха от членове на комисията, както и от един представител на кандидатите.

Комисията отвори и плик № 1 – „Документи за подбор", оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължава своята работа. Крайният срок е до 30.07.2012 г.

Процедурата е част от изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с реализацията на проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития". Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


Очаквани резултати:

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по време на целия 2 годишен период на изпълнение на проекта са следните:

1. Проведено 1 проучване за нуждите и нагласите на населението на общината от иновативно културно събитие и неговото идентифициране;

2. Изготвен 1 формуляр за кандидатстване с проектно предложение и съпътстващата го документация.

3. Изготвени и проведени 5 тръжни процедури по реализиране на проекта

4. Осъществен избор на изпълнители по отделните дейности на проекта.

5. Сформиран 1 екип по изпълнение на проекта

6. Одобрени и разписани 6 договора със задълженията на всеки един от членовете на екипа на проекта

7. Одобрен 1 вътрешен план за дейност

8. Разработени, одобрени и внедрени план и процедури за вътрешен мониторинг и контрол;

9. Сформиран Комитет за наблюдение и контрол по изпълнението на проекта

10. Регулярни отчети от извършена проверка за хода на работата по изпълнението на проекта.

11. Набавени и закупени съоръжения и техника за провеждане на културните прояви: подвижна модулна сцена – 1 бр; комплект озвучителна техника – 1 бр.; комплект осветителна техника – 1 бр.; LCD/TFT/ + DVD Player – 13 бр.; електрическо пиано – 1 бр.; конвекторни климатични системи – 13 бр.

12. Реализирани и проведени 2 цялостни иновативно организирани и поднесени културни събития

13. Изработени 2 общо сценария на Празници „Тунджа – традиции и иновации"

14. Проведен 1 конкурс за избор символ на проявата

15. Изработен и патентован 1 символ на проявата

16. Проведен 2 фото и 2 видео конкурс

17. Получени фото - и видео - материали

18. Организирани и проведени 6 творчески работилници

19. Реализирани 6 културни продукта в творческите работилници

20. Обучени поне 400 деца по приложни изкуства

21. Проведени 18 концертни изяви на в и пред сградите на читалища обект на ремонт по проект BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"

22. Проведени 2 концертни изяви на открито в паркова среда

23. Реализиране 2 изложби на открито

24. Произведени 2 мултимедийни продукта, представящ резултатите от фото и видео конкурсите.

25. Организиране и провеждане на 26 мултимедийни изложби и презентации в 13 селища от общината в месеците след основната проява

26. Произведени и излъчени 12 съобщения в една национална и 2 местни електронни медии

27. Произведени и публикувани 12 статии в 1 национален и 2 местни вестника

28. Изработени 2 радио и 2 видео клипа и общо 20 пъти тяхното излъчване в електронни медии и интернет.

29. Изработени и внедрени 2 модула към интернет сайта на общината за видео и графични изображения

30. Изработени и поставени транспаранти – 13 бр.

31. Изработени плакати на събитието – 700 бр.

32. Изработени диплянки – 5000 бр.

33. Изработени рекламни тениски – 2500 бр.

34. Изработени рекламни стикери – 5000 бр.

35. Произведени 2 мултимедийни продукта, представящи резултатите от фото и видео конкурсите

36. Изработен и тиражиран в 400 бр. DVD

37. Организирани и проведени 2 пресконференции – в началото и края на проекта.

38. Изработени и поставени 13 информационни табели по проекта.

39. Изработени флаери представящи събитието – 5000 бр.

40. Изработване и отпечатване на 400 бр. информационни брошури по проекта

41. Постоянна информация в интернет-сайта на общината и сродни интернет портали посветени на община „Тунджа".

42. Осигуряване на обществения ред по време на 2 големи публичните събития

43. Осигуряване на мерки по медицинско обезпечаване на 2 големи публичните събития

44. Осигуряване и доставяне на химически тоалетни за 2 големи публичните събития

45. Осигуряване на контейнери и кошчета за разделно събиране на отпадъци на 2 големи публични събития

46. Почистване на територията на провеждане на 2 големи публичните събития

47. Изготвени междинни финансови и технически отчети

48. Изготвен финален финансов отчет на проекта

49. Изготвен финален технически отчет на проекта.

50. Изготвен финансов одит по изпълнението на проекта.


Дата на добавяне: 17.8.2012  Посещения: 2303
RSS Feeds
Банер