Регистър проекти на Община Тунджа

Изграждане на биокоридори и въстановяване на местообитания от Директивата за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа


Номер на договора: 5103020-13-656
Финансираща програма: Околна среда 2007 - 2013
Приоритетна ос: Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“
Схема на финансиране: BG161PO005-3.0.07-0020-C0001
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 983 053 лв.
Срок на изпълнение: 36 месеца
Цели на проекта:

Общи цели:

- Възстановяване и поддържане на крайречни местообитания и влажни зони, като местообитания на редки видове птици с европейско и световно консервационно значение.

- Ограничаване на изолацията между Защитени Зони от Националната екологична мрежа "НАТУРА 2000"

Специфични цели:

- Възстановяване на местообитание тип 92А0 (крайречни галерии от Salix alba /върба/ и Populus alba / бяла топола/)

- Изграждане на стъпкови биокоридори (stepping stones) между отделни Защитени зони чрез залесяване с видове характерни за типичните местообитания;

- Създаване и/или подобряване на гнездови местообитания за редки видове водолюбиви и хищни птици обект на Директива 2009/147/ЕИО (Директивата за птиците);

- Намаляване процента на смъртност при редки видове прелетни и зимуващи водолюбиви птици в ключови влажни зони;

- Опазване на редки и ендемични растения на територията на Общината – ямболски мразовец (Colchicum diampolis), блестящо лале (Tulipa splendens), блатно кокиче (Leucojum aestivum ), стрибърниева ведрица (Fritillaria stribrnyi) - попадащи извън територията на резервати;

- Подобряване на екологичното образование и възпитание на подрастващите от общината и други целеви групи;


Дейности по проекта:

1.Възстановяване на местообитание 92А0 - изграждане на стъпкови (stepping stones) биокоридори

Изграждането на биокоридори между отделни (защитени зони) ЗЗ ще се постигне чрез залесяване с типични дървесни видове, като бяла и черна топола, върби и др. Възстановяване на местообитанията чрез залесителни мероприятия, ще се извърши върху нови терени, като пустеещи земи, полски дерета с липсваща дървесна растителност. За основа ще се използват общински имоти разположени по бреговете на няколко различни дерета. Тези дерета са разположени основно в две направления. Едната част се спускат от Св. Илийски възвишения и се вливат в яз. Овчарица. При изграждането на биокоридорите в този район ще се осъществи връзка между защитена зона ,,Свети Илийски Възвишения", защитена зона ,,яз. Овчарица" и защитена зона ,,река Овчарица". Драгата група е разположена южно от защитена зона,, Овчарица" и осигуряват връзка със защитена зона,, Сакар", както и с Манастирските възвишения, които са потенциално Натура 2000 място. От друга страна, Манастирските възвишения са и най-значимият горски масив в района, който предлага местообитания за различни птици, бозайници и влечуги. При планирането на биокоридорите е избран подхода, (stepping stones)", т.е.,, стъпкови биокоридори", разположени мозаечно по бреговете на деретата, които се използват за основа при залесяването. Схемата на залесяване предвижда използването на автохтонни видове: бели/черни тополи на първа линия покрай реките, между тях върби; последвани от полски бряст и др. подобни; а на трета линия храсти. По този начин се осигурява етажност и по-голямо разнообразие на екотона, както и се осигурява непроходимост от периферията към центъра (потенциалните гнездовища и укрития на животните).

Чрез използването на stepping stones се получава равномерна разпределеност на растителните видове, по протежението на елементите от ландшафта, като се избягват не подходящите места за вегетация на растенията. Групите дървета, от една страна, ще осигурят места за гнездене на редки видове птици – морски орли, черни кани, сови, керкенези, чаплови птици, синявици, кълвачи и т.н., от друга ще се осигурят места за хранене и укрития на други видове – видра, костенурки и т.н. Наличието на растителност под формата на "коридори", по протежението на реката ще осигури възможност за придвижване на различни организми и обмен между популациите в трите ЗЗ

2. Създаване и оформяне на подходящи местообитания, като места за почивка, зимуване и размножаване на редки видове водолюбиви птици

За създаване и оформяне на подходящи местообитания като места за почивка, зимуване и размножаване на редки видове водолюбиви птици ще се работи в няколко направления. Дейността ще се реализира в обхвата на ЗЗ язовир Овчарица. Оформяне на наземен остров: част от ЗЗ е микроязовир Скалица, в които е разположен естествен остров – възвишение, останало над водата, след изграждане на язовирната стена. При ниски води на язовира, провлака между острова брега пресъхва и острова и брега се свързват. Това води до лесен достъп на хора, наземни хищници и др. Поради този факт, птиците, които обикновено използват острова за почивка, биват обезпокоявани лесно, като вероятно това е причината да не пристъпват към гнездене в тази иначе подходяща площ. Чрез удълбаване и разширяване на провлака между острова и брега на язовира ще се оформи обезопасителен канал, като се осигури по голяма водна преграда, която по естествен начин да ограничава достъпа до острова при ниски води на язовира. По част от бреговете на острова ще бъдат залесени върби, както за укрепване на брега, така и за да се образува растителна преграда, предпазваща птиците. В бъдещи тази растителност е предпоставка за загнездване на чаплови птици на острова. По периферията на острова на площ 60 м2 ще се насипе дребен чакъл и пясък за оформяне на пясъчни ,,коси" – типично местообитание за гнездене на рибарки и други дъждосвирцови птици.

Построяване на наблюдателна дървена вишка: обща височина около 8 м, височина на площадка за наблюдение над 4 метра от земната повърхност, ширина на площадката вътрешна полезна площ над 2 кв.метра; необходима е за наблюдение на терена и съоръженията с цел отчитане на ефекта от консервационните дейности, за превенция на екологични закононарушения.

По периферията на острова или в друга част на язовира, която ще бъде определена по време на проектните дейности, ще се поставят 2 наколни дървени платформи (от 1,5 до 2м. височина над водната повърхност, покрити с папур) на площ 16 м2 всяка (4 х4 м.) – за почивка на пеликани и тяхното стимулиране към загнездване.

3. Подобряване гнездовите местообитания на хищни и водолюбиви птици, чрез поставяне на изкуствени гнезда и гнездилки.

Друг метод, който ще се прилага в рамките на проекта за стимулиране към размножаване и същевременно осигуряване на места за гнездене на патици е поставянето на изкуствени гнездилки – гнездови кутии. В Овчарица има около 1000 линейни метра обрасли с папур, като по неговото протежение през около 15-20 метра ще се монтират около 50 гнездилки за белоока и други патици. За тяхното монтиране ще се използва лодка закупена по проекта, която ще се използва и за по-последващото отчитане на успеваемостта и броя на заетите гнездови кутии. Върху съществуващи групи дървета и крайречна растителност ще бъдат монтирани и 5 изкуствени гнезда за едри грабливи и реещи се птици – морски орел, черен щъркел, черна каня и др. Предвид териториалността на тези видове, гнездата ще бъдат монтирани на отстояние мининмум 3-5 км. По подобен начин на подходящи дървета и местообитания ще бъдат поставени и 30 изкуствени гнездилки за осигуряване гнездови местообитания за хралупогнездещи видове - керкенези, синявици, чухали. Тези гнездилки ще се монтират извън населените места, единично или на групи през разстояние поне 1 км. . За избора на места за поставяне на гнезда и гнездилки, потенциални заплахи, вида и качеството на предпочитаните територии, ефекта от прилаганите дейности и др., ще се използват данни от проследяване на птици от целевите за ЗЗ видове като морски орел и /или черен щъркел. На две млади птици от тези видове, преди да излетят от гнездата ще бъдат поставени GPS предаватели и посредством получената от тях информация ще определят важните за проекта параметри и особености.

4. Опазване на редки и ендемични растения на територията на Общината.

С опазване на редки и ендемични растения на територията на Общината – ямболски мразовец, блестящо лале, блатно кокиче, стрибърниева ведрица, ще бъдат актуализирани данните и локализирани находищата, оценка на размера на популацията на тези защитени растения. Ще се извърши оценка на заплахите и снижаване на негативните влияния, и прилагането при необходимост и на спешни природозащитни действия, като маркиране и обозначаване с ограничителни табели на местообитанията почистване и други. Изследването на тези компоненти ще се извърши от експерт-ботаник.

5. Възпитаване на култура за опазване на околната среда и подобряване на екологичното образование.

С ученици в които са налични групи с по траен интерес и насоченост към опазването на природата ще се извършат и серия от теренни образователни дейности. Те включват: Посещения на ЗЗ яз. Овчарица и наблюдение на редки видове, птици и мерките прилагани в рамките на проекта за тяхното опазване; Посещения на находищата на редки растения – с цел придобиване на знания за тяхното опознаване в природата, необходимост от защита и снижаване на заплахите. И двата типа посещения ще бъдат извършвани по един път през късна зима и пролетните месеци от годините на проекта в рамките на 1 ден за всяка дейност. По време на посещенията, от експертите ще бъдат извършвани демонстрации с учебна цел на методи от научноизследователски и консервационни дейности, като мониторинг и определяне на видовата принадлежност, опръстеняване на птици с цел последващо тяхно проследяване и проучване и други. В рамките на проекта за тези ученици ще бъдат осигурени бинокли и полеви определители, които да бъдат на разположение при теренните дейности. На тези групи с трайни интереси ще се осигури възможност за участие в теренни дейности в рамките на проекта подходящи за участие на ученици, като залесяване на дървесни видове, поставяне на гнездилки за хралупогнездещи птици и др. Този подход ще е един вид ,,обучение извън класната стая " създаващо траен образователен ефект сред участниците.


Текущо изпълнение:

Представиха един изключително актуален, многообразен и полезен за общността и природата проект

 t-31072012-01-001На 31.07.2012 г. в община "Тунджа" се проведе информационна среща за представяне на проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитанията от директивата за местообитания на ЕС на територията на община Тунджа", Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013". В нея участваха кметът на община "Тунджа" Георги Георгиев, заместник-кметът инж. Мариета Сивкова, както и екипът по проекта с ръководител Светозар Грозев – началник-отдел „Териториално развитие и екология" към общината.

В началото на пресконференцията кметът на общината Георги Георгиев сподели удовлетворението си, че стартира един изключително актуален, многообразен и полезен за общността и природата в община „Тунджа" проект.

t-31072012-01-001Той акцентира върху основните цели, дейности и конкретните резултати от проекта и подчерта, че на практика предстои той да се реализира в повече от половината населени места от общината, което още веднъж потвърждава неговата значимост.

Светозар Грозев, ръководител на проекта, представи екипа: Ели Василева – финансист по проекта, инж. Юлия Господинова – координатор, Елена Иванова – юрист, Ели Андонова – сътрудник „Тръжни процедури" и ключовите експерти: Градимир Градев – биоразнообразие, Любен Илиев – местообитания и Стоян Георгиев – ботаник.

Грозев запозна присъстващите с основните параметри на проекта. Общата стойност е 983 053 лв., в това число - от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз - 835 595 лв. и 147 458 лв. Национално съфинансиране. Срокът на реализация е 36 месеца (17.01.2012 – 17.01.2015 г.)

t-31072012-01-001Мястото на изпълнение на проекта е в землищата на селата: Скалица, Овчи кладенец, Генерал Тошево, Межда, Савино, Меден кладенец, Видинци, Миладиновци, Крумово, Симеоново, Завой, Веселиново, Кабиле, Коневец, Каравелово и в други селища от общината.

Общите цели на проекта са:

- Възстановяване и поддържане на крайречни местообитания и влажни зони, като местообитания на редки видове птици с европейско и световно консервационно значение;

- Ограничаване на изолацията между Защитени Зони от Националната екологична мрежа "НАТУРА 2000".

Специфични цели на проекта са:

- Възстановяване на местообитание - крайречни галерии от върба и топола;

t-31072012-01-001- Изграждане на стъпкови биокоридори между отделни защитени зони чрез залесяване с видове, характерни за типичните местообитания;

- Създаване и/или подобряване на гнездови местообитания за редки видове водолюбиви и хищни птици, обект на Директива 2009/147/ЕИО (Директивата за птиците);

- Намаляване процента на смъртност при редки видове прелетни и зимуващи водолюбиви птици в ключови влажни зони;

- Опазване на редки и ендемични растения на територията на общината – ямболски мразовец, блестящо лале, блатно кокиче, стрибърниева ведрица - попадащи извън територията на резервати;

- Подобряване на екологичното образование и възпитание на подрастващите от общината и други целеви групи;

- Развитие на орнито и екотуризма в региона, чрез подобряване на обществената информираност.

t-31072012-01-001Ръководителят на проекта Светозар Грозев подробно запозна участници в пресконференцията с дейностите по проекта.

Предвижда се възстановяване на местообитание 92А0 чрез изграждане на стъпкови биокоридори между отделни защитени зони. То ще се постигне чрез залесяване с типични дървесни видове, като бяла и черна топола, върби и др.

Възстановяване на местообитанията чрез залесителни мероприятия ще се извърши върху нови терени, като пустеещи земи, полски дерета с липсваща дървесна растителност. За основа ще се използват общински имоти, разположени по бреговете на няколко различни дерета. При изграждането на биокоридорите в този район ще се осъществи връзка между защитена зона ,,Свети Илийски Възвишения", защитена зона ,,яз. Овчарица" и защитена зона ,,река Овчарица". Другата група е разположена южно от защитена зона,, Овчарица" и осигурява връзка със защитена зона ,,Сакар", както и с Манастирските възвишения, които са потенциално Натура 2000 място.

Друга основна дейност по проекта е създаване и оформяне на подходящи местообитания, като места за почивка, зимуване и размножаване на редки видове водолюбиви птици. Дейността ще се реализира в обхвата на защитена зона „язовир Овчарица". Предвижда се оформяне на наземен остров в микроязовир „Скалица" чрез удълбаване и разширяване на провлака между острова и брега на язовира. По част от бреговете на острова ще бъдат залесени върби, което е предпоставка за загнездване на чаплови птици на острова. По периферията на острова на площ 60 м2 ще се насипе дребен чакъл и пясък за оформяне на пясъчни ,,коси" – типично местообитание за гнездене на рибарки и други дъждосвирцови птици.

За наблюдение на терена и съоръженията, с цел отчитане на ефекта от консервационните дейности и за превенция на екологични закононарушения, е предвидено построяване на наблюдателна дървена вишка.

За почивка на пеликани и тяхното стимулиране към загнездване, по периферията на острова ще се поставят 2 наколни дървени платформи, покрити с папур.

В защитената зона „язовир Овчарица" ще се монтират около 50 гнездилки за белоока и други патици.

Върху съществуващи групи дървета и крайречна растителност ще бъдат монтирани и 5 изкуствени гнезда за едри грабливи и реещи се птици – морски орел, черен щъркел, черна каня и др. По подобен начин, на подходящи дървета и местообитания, ще бъдат поставени и 30 изкуствени гнездилки за осигуряване гнездови местообитания за хралупогнездещи видове - керкенези, синявици, чухали. На две млади птици от вида морски орел и /или черен щъркел, преди да излетят от гнездата, ще бъдат поставени GPS предаватели и посредством получената от тях информация ще се определят важните за проекта параметри и особености.

С цел опазване на редки и ендемични растения на територията на общината – ямболски мразовец, блестящо лале, блатно кокиче, стрибърниева ведрица, ще бъдат актуализирани данните и локализирани находищата, както и оценка на размера на популацията на тези защитени растения. Ще се извърши оценка на заплахите и снижаване на негативните влияния и прилагането, при необходимост, на спешни природозащитни действия, като маркиране и обозначаване с ограничителни табели на местообитанията, почистване и други.

С ученици, при които са налични групи с по траен интерес и насоченост към опазването на природата, ще се извършат и серия от теренни образователни дейности. Те включват: посещения на яз. Овчарица и наблюдение на редки видове, птици и мерките, прилагани в рамките на проекта за тяхното опазване; посещения на находищата на редки растения – с цел придобиване на знания за тяхното опознаване в природата, необходимост от защита и снижаване на заплахите. По време на посещенията, от експертите ще бъдат извършвани демонстрации с учебна цел на методи от научноизследователски и консервационни дейности, като мониторинг и определяне на видовата принадлежност, опръстеняване на птици с цел последващо тяхно проследяване и проучване и други. На тези групи с трайни интереси ще се осигури възможност за участие в теренни дейности в рамките на проекта, подходящи за участие на ученици, като залесяване на дървесни видове, поставяне на гнездилки за хралупогнездещи птици и др. Този подход ще е един вид ,,обучение извън класната стая", създаващо траен образователен ефект сред участниците.

В хода на информационната среща се осъществи конструктивен диалог между експертите от екипа и представителите на медиите във връзка с интересни факти относно богатото биоразнообразие на редки растителни и животински видове на територията на община „Тунджа" и устойчивостта на проекта след неговата реализация.

В заключение, кметът Георги Георгиев сподели с журналистите, че община "Тунджа" е една от общините в България с най-много спечелени проекти, както по присъединителните фондове, така и по Оперативните програми. Той подчерта, че това се дължи най-вече на изключително професионалните екипи, разработващи и реализиращи проектите. Кметът на общината увери представителите на медиите, че община „Тунджа" е винаги отворена към тях и те ще могат на практика да присъстват на всички значими етапи от реализацията на проекта „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитанията от Директивата за местообитания на ЕС на територията на община „Тунджа".


Образователни лекции с ученици от Община Тунджа се проведоха в рамките на проект ,,Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа"

bio-14122012-01-001На 15 и 16 ноември екипа на проект ,,Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа" проведе образователни лекции с ученици от територята на Община ,,Тунджа".

Пред деца и преподаватели от училищата ОУ ,,Васил Левски" с. Тенево, ОУ ,,Христо Ботев" с. Ботево и ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево бяха изнесени мултимедийни презентации, представящи защитените видове и местообитания от поречието на река Тунджа и язовир Овчарица. Посредством специално подбрани ефектни снимки пред учениците и техните преподаватели бяха представени типични за района защитени видове птици, като морски орел, лебеди, чапли и др., както и характерни крайречни местообитания и водни екосистеми.

bio-14122012-01-001Всички тези видове птици, използват река Тунджа и яз. Овчарица , камо места за размножаване, хранене, зимуване или места за почивка по време на миграция. Така редки и красиви птици са неразривно свързани с водните екосистеми и тяхното оцеляване е в пряка зависимост от състоянието на водоемите и крайречната растителност.

Особен интерес сред учениците от трите училища предизвикаха фотосите на величествените морски орли, и грациозните чапли и лебеди.

Децата останаха изключително изненадани и от факта че тези птици обитават района около техните населени места.

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

bio-14122012-01-001

 

 

 

 

 


Очаквани резултати:

 

Резултат/продукт

Мерна единица

Количество

Залесени терени

Дка

363

Засадени дървета

Брой

61591

Монтирани дървени платформи за гнездене и почивка

Брой

2

Оформени пясъчни ивици за гнездене на дъждосвирцови и др.

м²

60

Изградена вишка за следене на ефекта от консервационните дейности

Брой

1

Поставени изкуствени гнезда

Брой

5

Поставени гнездилки за хралупогнездищи птици и патици

Брой

80

Поставени GPS предаватели

Брой

2

Издадена брошура за защитените територии и биоразнообразието в общината

Брой

1500

Издаден плакат

Брой

1000

Информационни стикери

Брой

200

образователни стикери

Брой

1200

Поставени обозначителни и ограничителни табели

Брой

5

Поставени информационни табели

Брой

4

Създадени мултимедийни продукти /презентации, лекции/

Брой

2

Брой ученици обхванати от обучението

Брой

30


Дата на добавяне: 20.1.2012  Посещения: 1143
RSS Feeds
Банер