Регистър проекти на Община Тунджа

„Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа”


Номер на договора: BG161Р0001 /1.4-06/2010/028
Финансираща програма: „Регионално развитие” 2007-2013 г
Приоритетна ос: Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция: Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
Схема на финансиране: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 1 017 930,05 лв.
Съфинансиране от общината: 50 896,50 лв.
Срок на изпълнение: 11 месеца
Година на изпълнение: 2011-2012
Цели на проекта:

Целта на проекта е да се предприемат мерки за предпазване от наводнения селата Кукорево и Окоп, за да се запазят имотите на хората и да се предотврати възможността при проливни дъждове и обилно снеготопене да се разрушава техническата инфраструктура в населените места. Съгласно проекта, ще се извърши първи етап на корекция на дере в с. Кукорево и първи етап на отводняване на 10 квартала в с. Окоп.


Дейности по проекта:

Дейност 1. Подготвителни и организационно –административни дейности.

Дейност 2. Изготвяне на тръжна документация, обявяване и провеждане на тръжни процедури

Дейност 3. Строително ремонтни дейности

Поддейност 3.1 Изпълнение на СМР за обект „Корекция на дере с. Кукорево в регулацията на населеното място“ – Етап 1

Поддейност 3.2 Изпълнение на СМР за обект „Отводняване на квартали: 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 село Окоп, Община Тунджа“ – Етап 1

Дейност 4. Изпълнение на Надзор в строителството

Дейност 5. Одит на проект

Дейност 6. Осигуряване на публичност и информираност

 


Текущо изпълнение:

Отваряне офертите по проект “Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община “Тунджа” на 9 ноември
 

Понеделник, 07 Ноември 2011г. 12:32ч.                

Във връзка с реализацията на проект “Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община “Тунджа” и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161Р0001 /1.4-06/2010/028 по ОП”Регионално развитие” с Решение №РД-1098/14.10.2011г. на Пенчо Пенев -Изпълняващ длъжността Кмет на община „Тунджа”съгласно решение №814/21.09.2011г. на Об.С, е открита процедура за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка строителство :   "КОРЕКЦИЯ НА ДЕРЕ В С.КУКОРЕВО В РЕГУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО-I eтап” и "ОТВОДНЯВАНЕ НА КВАРТАЛИ 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 с.Окоп I-етап”, по обособени позиции , както следва:

първа позиция: "КОРЕКЦИЯ НА ДЕРЕ В С.КУКОРЕВО В РЕГУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО-I eтап”

втора позиция: "ОТВОДНЯВАНЕ НА КВАРТАЛИ 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 с.Окоп I-етап”.

Прогнозна стойност на поръчката 748000лв. без ДДС;

Краен срок за получаване на оферти-08.11.2011г. до 16.00часа в деловодството на Община „Тунджа”;

Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия в 10.00 ч. на 09.11.2011 г. в заседателната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” № 1, гр. Ямбол.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Отвориха офертите по проект „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа”

0001Днес, 9.11.2011 г. започна работа оценителната комисия към община „Тунджа”, назначена със заповед на кмета на общината Георги Георгиев да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс за строителство с предмет: „Корекция на дере в с. Кукорево в регулация на населено място – І етап” и „Отводняване на квартали 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 в с. Окоп – І етап”.

Тази процедура е етап от реализацията на проект „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа” и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/1.4-06/2010/028 по ОП „Регионално развитие”. Поръчката ще се реализира по две обособени позиции:

първа позиция: „Корекция на дере в с. Кукорево в регулация на населено място – І етап”

втора позиция: „Отводняване на квартали 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 в с. Окоп – І етап”.

0001При отварянето на офертите, в качество на наблюдател на Управляващият орган на Оперативна програма „Регионална развитие” 2007 – 2013 г., присъства Ненчо Ненчев – главен експерт в отдел „Югоизточен район”, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ. Участие в заседанието на комисията взеха и представители на местните медии.

В обявения срок постъпиха 8 оферти. Това са офертите на фирмите: „Техностройинженеринг -99” АД – Ямбол, „Среги” ООД – Бургас, „Водно строителство – Стара Загора” АД – Стара Загора, „ПФС Мостинженеринг” АД – Ямбол, „Хидрострой” АД – Варна, „Инком- ПВ” ООД – Ямбол, „Имсти” ЕООД – Ямбол и „Водно строителство - Хасково” – Хасково.

0001Под председателството на инж. Мариета Сивкова – заместник-кмет на община „Тунджа”, офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване.

Проверено бе наличието на плик № 3, който съдържа ценовата оферта, като всеки затворен плик бе подписан от членове на комисията и представител, различен от фирмата, чиято документация бе отваряна.

Работата продължи с отварянето на плик № 2 – техническа оферта, като всеки лист от документа беше подписан от членове на комисията и представител на една от фиримите.

Председателят на комисията, инж. Мариета Сивкова, отвори и плик № 1 и запозна присъстващите със списъка на документите, съдържащи се във всяка една оферта на фирмите – участнички.

0001С това приключи публичната част от работата на комисията.

Съгласно Заповедта на кмета на общината, комисията трябва да приключи своята работа в срок до 09.12.2011 година.

Прогнозната стойност на поръчката е 748 000 лв. без ДДС.

Проектът „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Регионална развитие” 2007 – 2013 г.Отвориха ценовите оферти по проекта

t-24112011-04Днес, 24.11.2011 г., с отваряне на ценовите оферти, продължи работата на оценителната комисия към община „Тунджа”, назначена със заповед на кмета на общината Георги Георгиев за разглеждане и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс за строителство с предмет: „Корекция на дере в с. Кукорево в регулация на населено място – І етап” и „Отводняване на квартали 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 в с. Окоп – І етап”.

Тази процедура е етап от реализацията на проект „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа” и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/1.4-06/2010/028 по ОП „Регионално развитие”. Поръчката ще се реализира по две обособени позиции:

t-24112011-05първа позиция: „Корекция на дере в с. Кукорево в регулация на населено място – І етап”
втора позиция: „Отводняване на квартали 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 в с. Окоп – І етап”.

При отварянето на офертите, в качество на наблюдател на Управляващият орган на Оперативна програма „Регионална развитие” 2007 – 2013 г., присъства Калин Апостолов – главен експерт в отдел „Югоизточен район”, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ. Участие в заседанието на комисията взеха и представители на местните медии.

В изпълнение на Наредбата за възлагане на обществени поръчки, комисията е извършила оценка по техническите показатели и резултатите са отразени в протокол, подписан от всички нейни членове.
Председателят на комисията – инж. Мариета Сивкова, заместник-кмет на общината, отвори и обяви последователно по обособените позиции ценовите оферти на участниците.

t-24112011-06По първа позиция: „Корекция на дере в с. Кукорево в регулация на населено място – І етап” за изпълнение на поръчката, в съответствие с условията на настоящата процедура, обявените цени на услугата са както следва:
„Инком - ПВ” ООД – Ямбол – 336 489,40 лв.;
„Имсти” ЕООД – Ямбол – 354 531,61 лв.;
„Водно строителство - Хасково” – Хасково – 410 736,62 лв.

По реда на тяхното постъпване, бяха отворени и ценовите оферти по втора позиция: : „Отводняване на квартали 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 в с. Окоп – І етап”.
Обявените от фирмите ценови оферти са:
„Техностройинженеринг -99” АД – Ямбол – 199 487,61 лв.;
„Среги” ООД – Бургас – 252 355 лв.;
„Водно строителство – Стара Загора” АД – Стара Загора – 280 792,54 лв.;
„ПФС Мостинженеринг” АД – Ямбол – 391 215,49 лв.

t-24112011-07С това публичната част от работата на комисията приключи.

Съгласно заповедта на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, срокът за  финализиране работата на комисията е до 09.12.2011 г. 

Проектът „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа” се финансира от Европейския  фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Регионална развитие” 2007 – 2013 г.
 

Пресконференция представи текущото изпълнение на проект „Предотвратяване на наводненията в селата Кукорево и Окоп, община Тунджа“

 

 

0001На 6 декември 2011 г. в община “Тунджа” се проведе пресконференция за отчитане напредъка на проект „Предотвратяване на наводненията в селата Кукорево и Окоп, община”, който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

В нея участваха кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев, заместник-кметът Мариета Сивкова, ръководител на проекта и екипа по проекта, Ангелина Танева – технически сътрудник на проекта, Ели Василева – счетоводител по проекта, инж. Пламен Тодоров – инвеститорски контрол по проекта и представители на медиите.


0001Г-н Георгиев, кмет на община Тунджа, представи основните цели и основните параметри по проекта, а също така и дейностите и степента им на реализация към настоящия момент.
Стойност на проекта е 1 017 930 лв. , в това число безвъзмездна финансова помощ - 967 033 лв. или 95% от общата стойност и финансов принос на Община «Тунджа» в размер 50 896 лв. или 5% от общата стойност. Срокът за реализация на проекта е 11 месеца и трябва да бъде окончателно приключен до 3 май 2012 г.

Кметът на община Тунджа Георги Георгиев представи основните цели на проекта, а именно:

0001Предпазване жителите в селата Окоп и Кукорево и тяхното имущество от неблагоприятното въздействие на водите, чрез реализацията на дейности, водещи до намаляване риска от наводнения;

Предотвратяване възможността от разрушаване на техническата инфраструктурата в населените места вследствие проливни дъждове и обилно снеготопене,

а също така и основните дейности по проекта по населени места:

с. Кукорево
Корекция на  дере в с. Кукорево І етап с дължина 439,35 м. и оформяне на бетонов трапецовиден профил;
Изграждането на нов плочест водосток на км.0+156,73.

0001с. Окоп
Отводняване на квартали: 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18 село Окоп –1 Етап чрез механизирано почистване и облицовка със стомано- бетонови елементи на дерето с дължина 985 м;
Направа на 5 бр. нови плочести водостоци.

Към настоящият момент са определени изпълнители на основните дейности:

Изпълнение на СМР – процедурата не е приключена. Със заповед на кмета на община Тунджа са определени изпълнители и в момента текат срокове по обявяване на същите.

Съгласно заповедта за изпълнители са определени:
“Корекция на дере с. Кукорево – I етап”  е “Инком- ПВ” ООД. Стойността на СМР е 336 489 лв., а срокът за изпълнение – 3 месеца
“Отводняване на квартали с. Окоп” е “Среги” ООД. Стойността на СМР е 252 355 лв., а срокът за изпълнение е също 3 месеца

Изпълнение на Строителен надзор:
Изпълнител:„КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД   
Стойност на поръчката:  9 830 лв.  
Срок за изпълнение: До въвеждане на обекта в експлоатация

Изпълнение на Одит на проекта:
Изпълнител: Петранка Иванова
Стойност на поръчката:  7 120 лв. 

Осигуряване на публичност на проекта:
Изработване на билбордове 4 бр. и табели 2 бр.:
Изпълнител: “Микони” ООД

Гореописаните дейности се изпълняват съгласно одобрен график за реализация на проекта.

Този документ е създаден в рамките на договор  BG161PO001/1.4-06/2010/028 по Проект „Предотвратяване на наводнения на селата Кукорево и Окоп, община „Тунджа, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа «Регионлно развитие» 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община «Тунджа» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Още един успешно изпълнен полезен европроект

 

t-02082012-01-001На 02.08.2012 г. от 11.00 ч. в община „Тунджа" се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите по изпълнение на проекта на община "Тунджа" - „Предотвратяване на наводненията на селата Кукорево и Окоп". Проектът се реализира по Оперативна програма „Регионална развитие" 2007 – 2013 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Договор BG161P0001/1.4-06/2010/028.

На пресконференцията присъстваха кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев, заместник-кметът на общината инж. Мариета Сивкова – ръководител на проекта и екипът за управление – инж. Пламен Тодоров – експерт „Инвеститорски контрол", Ели Василева – счетоводител и Ангелина Танева – административен сътрудник.

t-02082012-01-001В изложението си кметът на общината Георги Георгиев подчерта, че проектът е изключително важен не само поради неговата стойност – близо 1 000 000 лева, а и за ефекта, който се постига чрез успешната реализация и най-вече – за предотвратяване на възможни бедствени ситуации за в бъдеще в тези населени места.

Пред присъстващите журналисти кметът акцентира върху основните параметри на проекта.

Началната стойност е 1 017 930 лв., а окончателна - 799 870 лв. Това е стойността, която е получена в резултат на проведените тръжни процедури. Финансовият принос на община „Тунджа" е 39 993 лв. или 5% от общата стойност. Срокът на реализация е 15 месеца: от 03.06.2011 г. до 02.09.2012 като окончателен срок.

t-02082012-01-001Първата цел, която беше поставена при реализацията на този проект беше предпазване жителите в селата Окоп и Кукорево и тяхното имущество от неблагоприятното въздействие на водите, чрез реализацията на дейности, водещи до намаляване риска от наводнения.

Големият смисъл на този проект е точно този, защото и в двете населени места години наред общината е регистрирала бедствени ситуации при проливни продължителни валежи, водещи до нанасяни щети на имуществото на гражданите, върху техния статус и начин на живот.

На второ място се целеше предотвратяване възможността от разрушаване на техническата инфраструктурата в тези две населените места вследствие проливни дъждове и обилно снеготопене.

t-02082012-01-001Постигнатите резултати от изпълнението на проекта в с. Кукорево са: изпълнена корекция на дере в с. Кукорево І етап с дължина 439,35 м. с оформен бетонов трапецовиден профил и изграден нов плочест водосток. Обектът е въведен в експлоатация на 31.07.2012 г.

В с. Окоп бяха отводнени квартали: 1,3,5,6,7,14,15,16,17,18. Това е І етап от отводняването на селото чрез механизирано почистване и облицовка със стомано-бетонови елементи на дерето с дължина 985 м и са изградени 5 бр. нови плочести водостоци. Обектът е въведен в експлоатация също на 31.07.2012 г.

Индикаторите, чрез които се отчета изпълнението на проекта са:

t-02082012-01-001- за резултат - Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в двете населени места общо 1 424.35 м

- за въздействие - Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура общо 2464 жители, съответно в с. Окоп – 617, а в с. Кукорево – 1 847 (по данни от ГРАО към 15.06.2012 г.).

Изпълнители на основните дейности са:

- За изпълнение на СМР "Корекция на дере с. Кукорево –І етап"- "Инком- ПВ" ООД. Стойността е 336 489 лв. Срокът за изпълнение - 3 месеца.

- За "Отводняване на квартали с. Окоп-І етап" изпълнител е "Среги" ООД. Стойността е 252 355 лв. Срокът за изпълнение е също 3 месеца

t-02082012-01-001Изпълнението на Строителният надзор е от „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД. Стойността на поръчката е 9 830 лв., а срокът за изпълнение до въвеждане на строежите в експлоатация е 31.07.2012

Изпълнение на Одит на проекта е от Петранка Иванова. Стойността на поръчката - 7 120 лв.

Изработените 4 бр. билбордове и 2 бр табели са от "Микони" ООД, а стойността на поръчката е 2 700 лв.За осигуряване на публичност на проекта са организирани две пресконференции, а публикации в местната преса са 5 бр.

Кметът Георги Георгиев благодари на екипа за управление на проекта за изключително добре свършената работа.

t-02082012-01-001Той подчерта, че това е един от най-добре изпълнените проекти на общината като идея, изпълнение и най-вече като резултат. Кметът отправи пожелание да има повече възможности и схеми, по които община „Тунджа" да кандидатства за такива проекти, тъй като те са от изключително инфраструктурна и социална важност за общността.


Дата на добавяне: 19.8.2011  Посещения: 1113
RSS Feeds