Регистър проекти на Община Тунджа

Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Дражево, община Тунджа


Финансираща програма: Програма ФАР на ЕС
Схема на финансиране: BG 2005/017-353.01.03 Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Партньори: Партньор: ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Дражево, Асоцииран партньор: Фондация „Екип”
Статус на проекта: Изпълнен
Общ бюджет на проекта: 204 588,90 €
Дата на внасяне: 30.01.2008
Срок на изпълнение: 14 месеца
Цели на проекта:

Обща цел: Създаване на оптимална училищна среда като база за успешна интеграция на деца от различни етноси

Осигуряване на пълноценни условия за учебна и възпитателна дейност за интегрирано обучение на деца от различни етноси, съобразно съвременните измерения и стандарти в образованието

- Създаване на условия за привлекателен и качествен спортно – образователен процес.

- Реализиране на партньорства между местна власт, НПО и жителите на населеното място по изпълнение на важни приоритетни проекти.

Тези специфични цели ще бъдат постигнати чрез следните мерки:

- Изграждане на пристройка към съществуващата училищна сграда за вътрешни санитарни възли, лекарски кабинет, котелно и склад

- Ремонт на външни фасади, смяна на дограма.

- Реконструкция на киносалон в ученически физкултурен салон за нуждите на спортно – образователния процес.

Партньор на Община Тунджа по проекта е ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево, а асоцииран партньор - Фондация "Екип".

Ролята на партньора по проекта е:

- Осъществяване на обществен контрол по изпълнение на дейностите по проекта съвместно с асоциираният партньор – Фондация „Екип”

- Дейности по популяризиране на програмата сред родителите, сред обществеността и по- специално сред ромската общност- с подкрепата на асоциирания партньор –фондация”Екип”

- Презентиране на проекта чрез медиите – публикации в печата

- Изготвяне на презентации за работата по проекта – в началото и в края на проекта

- Издаване на брошура / с активното участие на деца от ромския етнос/ за програмата и в частност за проекта

- Организиране на конкурс за рисунка ”Как искам да изглежда моето училище"

- Поддържане и опазване на материалната база на училището


Дейности по проекта:

Изграждане на пристройка към съществуващата училищна сграда за вътрешни санитарни възли, лекарски кабинет, котелно и склад

Ремонт на външни фасади, смяна на дограма.

Реконструкция на киносалон в ученически физкултурен салон за нуждите на спортно – образователния процес


Текущо изпълнение:

Изпълнението на  проект “Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ «Св.св.Кирил и Методий», с.Дражево, Община «Тунджа», който се реализира от Община «Тунджа» в партньорство с ОУ»Св.с.Кирил и Методий», с.Дражево, навлезе във втора фаза. През изтеклите 12 месеца бе договорено, и е в процес на реализация , преустройството на киносалон във физкултурен салон за учениците от училището. Изгражда се пристройка към самата училищна сграда, където ще са настани лекарския кабинет,  котелно помещение за отоплителната инсталация, изграждат се санитарни възли, за удобство на учениците и учителите. Строителството се изпълнява от с “ИНКОМ-ПВ” ООД, гр. Ямбол, а строителния надзор – от “Агроводинвест” ЕАД, клон гр. Бургас.

По договор за авторски надзор се извършва контрол по изпълнението на инвестиционния проект от проектанта - “Чертог 2000” ЕООД, гр. Ямбол, с ръководител арх.Георгиев.

 На този етап е завършен грубия строеж на физкултурния салон и предстои монтажа на покривната конструкция, след което ще се изпълнят довършителните работи.  Строителството  на пристройката към училищната сграда се изпълнява по график.

С цел популяризиране на проекта сред крайните бенефициенти и разясняване на ползите  и придобивките от неговата реализация, през месец декември се проведе обществено обсъждане в с.Дражево.

То бе организирано от партньора по проекта – ОУ”Св.св.Кирил и Методий”.

Срокът за реализация на проекта е 19 месеца и ще приключи на 29.09.2009 г. На път да се осъществят, са  очакванията на жителите на с.Дражево, че за 15 септември – началото на новата учебна година, учениците ще имат нова придобивка.

На 27 октомври 2009 г. се проведе заключителната пресконференция по проекта, на която бяха отчетени резултатите от неговата успешна реализация.

t-28102009-1  “Високи цели, добра работа, гарантирани успехи!” – с тези думи кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев поздрави екипа, реализирал проекта “Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево” по време на провелата се на 27 октомври 2009 г. заключителна пресконференция по повод приключването на проекта.

Днес уверено можем да кажем, че това е най-модерното училище в нашата община, изцяло обновено, санирано и с нов физкултурен салон – добави кметът.

Този проект беше от изключителна важност за нас, защото се реализира в системата на образованието, с насоченост към ромската общност, а ръководството на община “Тунджа” неведнъж е подчертавало, че тази сфера е приоритет в работата ни, отбеляза кметът Георгиев.

t-28102009-2Презентация на постигнатите резултати в рамките на проекта представи Марина Николова, директор на  ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево”, партньор по проекта. Общата стойност на реализирания проект е 219 723 евро, от която 191 728 евро са безвъзмездна финансова помощ - финансиране по програма ФАР - 143 767 евро и национално съфинансиране – 47 961 евро. Съфинансирането от община “Тунджа” възлиза на 28 003 евро.

В резултата на извършените дейности по проекта, днес подобрената материална база в училището в село Дражево създава оптимални условия за целодневно обучение и спорт на 135-те ученика, от които 106 са от ромски произход. Изграден е нов физкултурен салон, включващ спортна зала, санитарни възли, съблекални и бани. Към сградата на училището е изградена нова пристройка със санитарни възли за учители и ученици, лекарски кабинет с чакалня и обновено котелно помещение. Цялата фасада е обновена и боядисана. Дървените прозорци и врати са подменени с PVC дограма, като по този начин се осигурява една изключително сериозна икономия на горива през отоплителния сезон.

Подобрените чрез проекта условия за обучение са важна предпоставка за привличането и задържането на учениците, както и за преодоляване на ранното отпадане на ромски деца от училище. Целодневната организация на образователния процес създава реални възможности за осъществяване на допълнителна извънкласна работа с децата от ромския етнос, за формирането у тях на убеденост за реална принадлежност към гражданското общество.

Ръководителят на проекта инж. Мариета Сивкова, зам.-кмет на общината подчерта, че по време на реализацията на проектните дейности е създадено едно ефективно и работещо партньорство между училище, фирми и екип по проекта. Това партньорство може да се разраства и бъдеще и да бъде база за полезен опит и добри практики между различните институции на територията на общината.

Успешното реализиране на  проекта “Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево”, е потвърждение на ангажираността на общината за изграждане на максимално добри условия за осъществяване на образователния процес в общинските училища и поредното доказателство, че община “Тунджа” има необходимия професионален административен капацитет, който е в състояние да разработва и печели важни за общината проекти.


Резултати от проекта:

 

Въведен в експлоатация физкултурен салон предоставящ възможност за целогодишна спортна дейност на 132 ученика – 202,77 кв.м

Изградени 2 бр. санитарни възли за учители, изградени 2 бр.санитарни възли за ученици,изградено 1 бр. котелно отделение, изградени 1 бр. санитарни възли за котелно отделение, изграден 1 бр. лекарски кабинет с чакалня

Обновени и боядисани фасади на училището – 842 кв.м., подменени дървени прозорци и врати – 56 бр., доставени и монтирани метални решетки – 112, 58 кв.м


Дата на добавяне: 6.8.2009  Посещения: 768
RSS Feeds
Банер