Регистър проекти на Община Тунджа

Българското читалище - минало, настояще и бъдеще


Номер на договора: BG161РО001/1.1-01/2007/054
Входящ номер: BG161РО001/1.1-01/2007/SE-031
Финансираща програма: ОП "Регионално развитие 2007-2013"
Приоритетна ос: 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Операция: 1.1 „Социална инфраструктура”
Схема на финансиране: BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 5 871 591,11 лв.
Дата на внасяне: 16.06.2008 г. 15:30
Срок на изпълнение: 24 месеца
Цели на проекта:

Общата цел на проекта е да се подобри, обнови и модернизира материално - техническата база на 11 читалища в малките населени места на Община Тунджа, като се осигури съвременна културна инфраструктура и се подобри достъпа до културни услуги за жителите на селата в общината.


Дейности по проекта:
 • Ремонт и реконструкция на 11 сгради на читалища.
  • Читалище "Виделина" - с. Кукорево
  • Читалище „Просвета" - с. Тенево
  • Читалище "Светлина" - с. Безмер
  • Читалище „Н. Й. Вапцаров" - с. Генерал Инзово
  • Читалище „Светлина" - с. Скалица
  • Читалище «Васил Левски» - с.Победа
  • Читалище «Мисъл» - с.Овчи кладенец
  • Читалище «Съгласие» - с. Крумово
  • Читалище «Напредък» - с. Голям манастир
  • Читалище „Н. Й. Вапцаров" - с. Савино
  • Читалище «Зора» - с. Межда
 • Доставка на осветително и озвучаващо оборудване за 11 - те читалища, което ще бъде използвано в ежедневната работа на танцовите състави, фолклорни групи и театралните групи към читалищата

Текущо изпълнение:

t-28102009-3 На 28.10.2009 г. в община “Тунджа” се проведе пресконференция за отчитане напредъка на проект „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”, който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

В нея участваха кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев, заместник-кметът Мариета Сивкова, ръководител на проекта и екипа по проекта, Райна Джамбазова – представител на фирма ”Агроводинвест” ЕАД – Бургас, консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителство при ремонт и обновяване на читалищата, медии.

На пресконференцията присъстваха и представители на фирмите, които ще изпълняват строително-ремонтните дейности: Николай Георгиев – собственик на фирма “АВС Инженеринг-Н” ЕООД, Димитър Керемидчиев – представител на Консорциум между “Полисстрой” ЕООД и ЕТ “Орион – Ради Радев” и инж. Стоев – представител на фирма “Суперстрой- Инженеринг” ЕООД.

t-28102009-4В началото на пресконференцията кметът на общината Георги Георгиев сподели удовлетворението си, че въпреки възникналото забавяне, проектът вече реално стартира и през изминалата седмица започна предаването на обектите на фирмите.

Кметът подчерта значимостта на факта, че това са ямболски фирми, което не е никак маловажно на фона на икономическата криза. Предвидените и реализирани по проекта средства в значителна степен ще допринесат за развитие на икономиката, както на общината, така и на региона. “Това е една и от целите на проектите, с които кандидатстваме – освен решаването на общински проблеми и да създаваме заетост на местната икономика и на местната работна сила. И аз искрено се надявам, че избраните фирми ще ползват работници от общината и от региона”, добави Георги Георгиев.

 

Зt-28102009-5аместник-кметът на общината Мариета Сивкова, ръководител на проекта, представи основните параметри на проекта и напредъка до момента. Договорената с Управляващият орган - МРРБ стойност е 5 871 591,11 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие”. Продължителността му е 24 месеца. Крайният срок на изпълнение е 03.02. 2011 г.

 Общата цел на проекта e развитието на културната инфраструктура в община “Тунджа” и в частност - модернизирането на читалищата като основни културни институции в малките населени места. Това са 11 читалища, а именно:

Читалище “Виделина” - с. Кукорево

Читалище „Просвета” - с. Тенево

Читалище ”Светлина” - с. Безмер

t-28102009-6Читалище „Н. Й. Вапцаров” - с. Генерал Инзово

Читалище „Светлина” - с. Скалица

Читалище “Васил Левски” - с.Победа

Читалище “Мисъл” - с.Овчи кладенец

Читалище “Съгласие” - с. Крумово

Читалище “Напредък” - с. Голям манастир

Читалище „Н. Й. Вапцаров” - с. Савино

Читалище “Зора” - с. Межда.

Проектът е насочен към обновяване сградите на чрез подмяна на облицовките на вътрешните стени, изкърпване, шпакловане и боядисване с латекс, ремонт на санитарните възли, както и подобряване на енергийната им ефективност чрез топлоизолация и саниране на външните стени, подмяна на дограма, ремонтиране на покривните конструкции и подмяна на осветителните системи. Предвижда се осигуряване достъпа на хора с увреждания до културните услуги на читалищата чрез изграждането на рампи при входовете на сградите за самостоятелно и безпрепятствено придвижване. Една от важните цели на проекта е приспособяването на сградите на читалищата към европейските стандарти за безопасна експлоатация чрез подмяна на съществуващите горими облицовки по вътрешните стени. Тези дейности ще спомогнат за подобряване условията за осъществяване на културни и социални дейности в читалищата, насочени към жителите на 11-те села - общо 9 250 души.

В резултат на проведените до момента процедури по ЗОП общата стойност на проекта е 4 749 871, 30 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие”.

Разпределението на финансирането за СМР по лотове с ДДС:

За читалищата в селата Межда, Савино, Скалица, Ов.кладенец – 986 064, 01 лв.;

За читалищата в селата Тенево, Победа, Безмер – 1 779 433, 10 лв.;

За читалищата в селата Кукорево, Ген. Инзово, Крумово, Гол.манастир – 1 601 781,42 лв.;

Съгласно сключените вече договори, изпълнители на СМР по лотове са: за І-ви лот - “Суперстрой-Инженеринг” ЕООД, ІІ-ри лот - Консорциум между ”Полисстрой” ЕООД и ЕТ ”Орион - Р. Радев” и за ІІІ-ти лот - “ АВС Инженеринг-Н “ ЕООД.

В изложението си, инж. Мариета Сивкова посочи и конкретните договорени стойности по обекти, които в резултат на проведените поръчки и сключените договори, са значително намалени. Финансирането на проекта ще се осъществи чрез ползване на кредит от фонд ФЛАГ в размер на 1 800 000 лв. Средствата ще бъдат усвоени през 2009 и 2010 г. на три транша, в зависимост от сроковете на плащанията по договорите с изпълнителите, съответно: І-ви транш на стойност 500 000 лв. в срок до 20.12.2009 г.; ІІ-ри транш на стойност 650 000 лв. в срок до 30.01.2010 г. и ІІІ-ти транш на стойност 650 000 лв. в срок до 30.03.2010 г. Срокът на погасяване е до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване, без такса за предсрочно погасяване. Източници на погасяване на главницата са чрез плащания от МРРБ, съгласно подписания Договор за безвъзмездна финансова помощ. Окончателното погасяване на кредита към фонд ФЛАГ е до 30.06.2011 г.

Ръководителят на проекта добави, че веднага след подписването на договора с МРРБ, са проведени информационни срещи с жителите на 11-те села за представяне на проекта. Предстои през месец ноември да се проведат нови такива за представяне на фирмите и напредъка по проекта. Мариета Сивкова припомни, че е в ход и процедурата по доставката на озвучителна и осветителна техника. Вече са изработени и билбордовете.

До момента, на Междинното звено и на Управляващият орган, са представени три междинни доклада и финансови отчети.

В заключение, кметът Георги Георгиев сподели с журналистите, че община “Тунджа” е една от общините в България с най-много спечелени проекти, както по присъединителните фондове, така и по Оперативните програми, като общата им стойност е близо 34 500 млн лв. С одобрените проекти за ремонт на пет училища и две детски градини и за изграждането на два центъра за социални услуги, за които се чака финансиране, общият обем на разработените до момента проекти ще надхвърли 40 млн лв. Това е доказателство за изпълнение на поетия пред гражданите на общината ангажимент за подобряване условията на живот в населените места и по-добро решаване на техните проблеми.

 

Три от читалищата могат да бъдат въведени в експлоатация - реши днес комисията

t-27052010-1Читалищата „Виделина” в с. Кукорево, „Н. Й. Вапцаров” в с. Генерал Инзово и „Съгласие” в с. Крумово, община „Тунджа” могат да бъдат въведени в експлоатация след приключилите строително-ремонтни дейности.

Това е изводът, който направи комисията под председателството на заместник-кметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев и с участието на заместник-кметът Мариета Сивкова, представители на консултантът /строителен надзор/ „Агроводинвест” ЕАД, София, строителната фирма „АВС – Инженеринг-Н” ЕООД, Ямбол, експерти от общината.

Комисията направи преглед на представената документация, извърши оглед на трите обекта, състави и подписа без забележки констативните протоколи за установяване годността за ползване на ремонтираните и обновени първи три читалища по проект „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”.

t-27052010-2В установените по договора срокове са изпълнени ремонтни работи по покрива, фасадите, помещенията, настилките. Направени са рампи за достъп на хора с увреждания. Подменени са улуците, водосточните тръби и е направена обшивка около комините.

Залите са обшити върху конструкция с гипсокартон, а между тях е направена изолация от минерална вата. Новите настилки са от гранитогрес и ламиниран паркет. Извършен е ремонт на част от ел.инсталацията и подмяна на осветителните тела с луминесцентни. Дограмата е подменена изцяло с нова алуминиева и РVС.

       Крайните стойности на извършените строително-ремонтни дейности са: 324 188,53 лв. за читалище „Виделина” в с. Кукорево, 310 878,34 лв. за читалище „Н. Й. Вапцаров” в с. Генерал Инзово и 290 286,63 лв. за читалище „Съгласие” в с. Крумово.  

Откриването на обновените читалища ще стане както следва: на 1 юни от 15.00 ч. в с. Крумово, на 2 юни от 11.00 ч. в с. Кукорево и на 4 юни от 19.30 ч. в с. Генерал Инзово. Със съдействието на община „Тунджа” в селата Крумово и Кукорево през деня ще се проведат детски празници, а вечерта – концерти на фолклорен ансамбъл „Тунджа”.

t-27052010-3Във фоайето на читалището в с. Генерал Инзово праплеменникът на Никола Йонков Вапцаров и негов съименник ще открие изложба от фотоси с текст и снимки от живота и творчеството на поета, патрон на читалището. Празничен концерт ще изнесе ансамбъл „Ромбана” при народно читалище „Съгласие-1862”, гр. Ямбол.

Проектът на община „Тунджа” - „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Осъществява се в 11 читалища на община „Тунджа”.

  

  

t-27052010-6t-27052010-4t-27052010-8 t-27052010-9  

 

t-27052010-13

t-27052010-10t-27052010-11t-27052010-12

 

 

 

 

 

 

 

 

Има какво да покажем и с какво да се гордеем

14.06.2010 г.

t-15062010-1Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, заместник-кметовете Мариета Сивкова и Станчо Ставрев и началник-отдел „Строителство” в общината Пламен Тодоров се срещнаха днес с Яна Трост – представител на Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия, отговаряща за ОПРР за България, Елица Николова – заместник-главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” на Управляващият орган по Оперативна програма „Регионално развитие”, Радостина Петусенко – експерт към Дирекцията, Гергана Митрева – представител на Централно координационно звено към Министерския съвет и Николай Николов – началник Регионален отдел „Югоизточен район”- Бургас към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” на МРРБ.

Предмет на срещата беше отчитане пред представителните органи на Оперативна програма „Регионално развитие” напредъка по двата проекта на община „Тунджа”, финансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

t-15062010-2Това са проектите „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще” и “Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност”, ръководител на които е инж. Мариета Сивкова – зам.-кмет на общината. Община „Тунджа” е единствената община в Ямболска област, която има спечелени и работи по два проекта на ОПРР.

Първият обект, който посетиха Яна Трост и представителите на институтите, работещи по ОПРР, беше откритото на 2 юни 2010 година отремонтирано и обновено с европейски средства чрез проект „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще” читалище „Виделина” в с. Кукорево.

Експертите детайлно се запознаха с извършените строително-ремонтни дейности на сградата и помещенията в нея, както и с монтираните по проекта озвучителна и осветителна сценични апаратури. Съгласно проекта са изпълнени ремонтни работи по покрива, фасадите, помещенията и настилките.

t-15062010-3Направена е рампа за достъп в читалището на хора с увреждания. Подменени са улуците, водосточните тръби и е направена обшивка около комините. Залата е обшита върху конструкция с гипсокартон, а между тях е направена изолация от минерална вата. Новите настилки са от гранитогрес и ламиниран паркет. Извършен е ремонт на част от ел.инсталацията и подмяна на осветителните тела с луминесцентни. Дограмата е подменена изцяло с нова алуминиева и РVС. Крайната стойност на извършените строително-ремонтни дейности за читалище „Виделина” в с. Кукорево е 324 188,53 лв.

Председателят и секретарят на читалището, самодейци, ръководителите на клуба на пенсионера и клуба на жените, както и техни представители, споделиха общата радост и удовлетворение на жителите на с. Кукорево от създадените модерни, съвременни условия за развиване на богатата дейност както на читалищните колективи, така и за обогатяване на културния живот в селото.

Яна Трост изказа изключителното си задоволство от постигнатите резултати, извършените ремонтни дейности на сградата и от състоянието на обновените помещения на читалището в с. Кукорево.

Вторият посетен от експертите по ОПРР обект от проекта на община „Тунджа” „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще” бе читалище „Просвета” в с. Тенево. В него все още текат ремонтните дейности.

t-15062010-4Кметът на общината сподели, че тук ще бъдат вложени най-много средства – 658 129 лв. без ДДС, предвид факта, че това е най-голямата читалищна сграда на територията на общината с най-голямата сцена. От друга страна, читалището в с. Тенево вече действително се утвърждава не само като културен център, но то успешно реализира и редица нови, особено информационни и социални дейности, свързани с потребностите на хората от селата.

В съответствие със заложените по проекта дейности вече са завършени покривните работи, мероприятията по топлоизолацията и е положена част от минералната мазилка. Извършена е подмяна на дограмата. Приключен е ремонта на санитарните възли, на В и К и ел. инсталациите. Изгражда се рампа за достъп на хора с увреждания. Работи се по интериорното оформление на помещенията, подмяната на настилките в тях и всички съпътстващи технологични дейности.

Марко Колев - кмет на селото и мениджърът на читалището Нели Ройдева споделиха, че чрез този ремонт хората най-после са повярвали в ползата от присъединяването на България към Европейския съюз и на практика виждат резултатите от това.

t-15062010-5Кметът на общината Георги Георгиев отбеляза, че ефектът от европейските пари, използвани за обновяването на почти една трета от читалищата на територията на общината, е огромен. От една страна се създава изключително модерна културна инфраструктура, която ще се ползва от много хора, а другата полза е, че за бизнеса в региона се вливат свежи европейски средства, които значително го подпомагат във времето на криза.

Общинският кмет изрази и задоволството си от съвместната работа с МРРБ, с Управляващият орган на ОПРР, с междинното звено в гр. Бургас и изрази увереност, че и занапред тя ще се реализира със същия успех.

Яна Трост отново подчерта, че и тук, в читалището на с. Тенево, резултатите от усвояването от община „Тунджа” на предоставените средствата от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие са много добри. По нейно мнение, проектът на община „Тунджа” „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, се реализира успешно и е доказателство за това, че общината разполага с подготвен експертен екип, който е в състояние да печели и нови проекти за по-добрия живот на своите граждани.

  

Обновеното читалище „Светлина” в с. Безмер, община „Тунджа” днес официално отвори врати.

10.09.2010

t-10092010-01Кметът на общината Георги Георгиев и председателят на читалището Милена Цветкова прерязаха лентата на отремонтираната читалищна сграда по проекта на общината „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”.

Строително-ремонтните работи на читалищната сграда са извършени от Консорциум между ”Полисстрой” ЕООД и ЕТ ”Орион - Р.Радев” - Ямбол, а строителният надзор е осъществен от „Агроводинвест” ЕАД, София. Крайната стойност на извършените дейности е 455 878,20 лв. без ДДС.

Сред присъстващите на тържественото откриване бяха и заместник-кметът на общината Мариета Сивкова – ръководител на проекта, кметът на с. Безмер Иван Иванов, Димитър Керемидчиев – управител и Павлина Колева – заместник-управител на ”Полисстрой” ЕООД, Райна Джамбазова – управител на „Агроводинвест” ЕАД - София, клон Бургас, много гости, деца и жители на с. Безмер.

t-10092010-02С официалното откриване на читалището в с. Безмер, броят на въведените в експлоатация читалищни сгради в община „Тунджа”, отремонтирани по проекта „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще” е вече осем. Предстои приемането и въвеждане в експлоатация на още 3 читалища – в селата Тенево, Межда и Овчи кладенец.

В установените по договора срокове, в сградата на читалището в с. Безмер са изпълнени ремонтни работи по покрива, фасадите, помещенията, настилките. Направена е рампа за достъп на хора с увреждания. Подменени са улуците, водосточните тръби и е направена обшивка около комините.

Стените на залата са обшити върху конструкция с гипсокартон, а между тях е направена изолация от минерална вата. Новата настилка е от гранитогрес и ламиниран паркет. Извършен е ремонт на част от ел.инсталацията и подмяна на осветителните тела с луминесцентни. Дограмата е подменена изцяло с нова алуминиева и РVС. Обновената зрителна зала е оборудвана с нова съвременна осветителна и озвучителна техника.

t-10092010-03За спорна работа в обновеното читалище, за здраве и благоденствие, водосвет и освещаване на сградата отслужи отец Жельо.

В приветствието си кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев сподели: „Днес гражданите на с. Безмер и на общината получават една изключително модерна, обновена и оборудвана читалищна сграда, която почти не беше ремонтирана през последните 50 години.

Богатата и разнообразна дейност на читалището, постиженията и приноса, които то има в духовния живот на селото на община „Тунджа”, заслужиха европейски пари да бъдат вложени именно в сградата на народно читалище „Светлина”, с. Безмер.”

Специални благодарности кметът изказа на гражданите на селото за тяхната подкрепа, която те засвидетелстват ежедневно; на ръководителя на проекта инж. Мариета Сивкова и нейния екип, на изпълнителите на строително-ремонтните дейности – Консорциум между ”Полисстрой” ЕООД и ЕТ ”Орион - Р.Радев” – Ямбол и строителния надзор - „Агроводинвест” ЕАД, София, които заедно успешно са завършили своята работа.

t-10092010-04„Признание за резултатите от качествено извършените строително-ремонтни дейности, добави кметът Георгиев, от успешната работа на община „Тунджа” по проекта на ОПРР, е че снимка на обновената сграда на читалище „Светлина”, с. Безмер е на рекламния билборд на Оперативната програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.”

Празникът на с. Безмер продължи с представяне на книгата „Безмер – поглед в родовата памет” на Вълчо Иванов Вълчев – изтъкнат педагог и краевед. Повече от 37 години той работи в областта на образованието, включително и като учител в с. Безмер.

Да почетат премиерата на книгата бяха дошли Тенко Тенев – председател на Дружеството на писателите – Ямбол, представители на Международната академия за българознание, иновации и култура, издателят на книгата Жельо Учков, краеведи от общината, писатели от региона.

В предговора на книгата авторът споделя:”… За тези древни и по-нови летописи, сътворени и в последните години, както и за ваши далечни предци и за самите ви родители ще прочетете в тази книга.

t-10092010-05Постарах се всичко онова, което е свързано с Безмер, да бъде извадено от пепелта на забравата. Бих желал тази книга да ви бъде полезна, да ви напомня за родния край, където и да бъдете. Бих желал в тези времена на световна глобализация да се гордеете, че сте българи да посочвате с гордост, че „… и ний сме дали нещо на света…”, а това нещо никак не е малко!”.

За значението на книгата и нейният принос в историческата памет на село Безмер и на община „Тунджа” говориха културологът Иван Джурелов – редактор на историята и акад. Сергей Иванов – председател на Организацията на обединените българи и почетен председател на Международната академия за българознание, иновации и култура. Приветствие към автора поднесе и кметът на общината Георги Георгиев.

Празничният ден на народно читалище „Светлина”, с. Безмер ще продължи в 20.00 ч., когато на неговата обновена сцена ще бъде изнесен богат концерт на младежкия фолклорен ансамбъл към читалището с ръководители Слава Йорданова и Росица Кралева – секретар на читалището.

t-10092010-07Ансамбълът има над 30-годишна история, а в него са участвали няколко поколения на с. Безмер с над 200 участници. Носител е на редица престижни награди от фолклорни фестивали и конкурси.

Проектът на община „Тунджа” - „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Осъществява се в 11 читалища на община „Тунджа”. Неговата реализацията дава едно ново самочувствие на над 9 200 жители на община „Тунджа” и е доказателство за правилността на взетото решение на общинското ръководство, въпреки кризисните години, да предостави на своите граждани възможността да се ползват от най-модерните културни домове в общината – духовни огнища на изконните човешки ценности.  

 На 22 септември 2010 година от 19.00 ч. предстои откриването на обновената сграда на читалище „Напредък”, с. Голям Манастир.

 


Резултати от проекта:

1На 11.01.2011 г. Екипът за управление на проекта “Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” към община „Тунджа” проведе своята заключителна пресконференция. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Целта на пресконференцията беше да се отчетат постигнатите резултати по реализацията на проекта.

В 9.00 ч. Екипът се срещна с Комитета за наблюдение и оценка на проекта под председателството на Пенчо Пенев - зам.-кмет на общината. Той подчерта изключително задълбочения анализ, представен от инж. Мариета Сивкова – ръководител на проекта и заместник-кмет на общината по реализацията на дейностите, заложени в проекта, като обърна особено внимание на конкретните положителни резултати от индикаторите за оценка. Заместник-кметът Пенев отбеляза, че това е проект от изключителна важност и с много голям принос, както за подобряване базата на читалищата в малките населени места на общината, така и за обогатяване на културно-информационния живот на жителите, не само от тези 11 села, но и от околните населени места.

2На заключителна пресконференция от 10.00 ч., в присъствието на представители на медиите и експерти от общината, кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев подчерта изключителната важност на този най-голям, реализиран към момента проект на територията на общината. «Проектът е голям не само като мащаби на инвестицията, чиято окончателна стойност е над 4 600 000 лв., а е голям като мащаби на интервенцията и подобряване качеството на културната инфраструктура в общината”, добави още кметът Георгиев. Той изтъкна, че проектът “Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” е забележителен и със своята уникалност – няма друг такъв проект в България, който по същество да модернизира почти 1/3 от читалищата на територията на своята община.

Това са сгради, строени преди повече от 30 – 40 години, голяма част от които не са били изобщо ремонтирани или интервенцията върху тях е била минимална.

Сега, с крайният ефект от реализацията на проекта, налице е нова, модерна инфраструктура, която дава един нов облик на най-модерните ни и красиви сгради – читалищата; създадоха се идеални условия за развитието на творческите заложби на нашите граждани, за развитието на самодейни колективи от различни възрастови групи; създадоха се компютърни зали, с които значително се подобри общуването, комуникацията на нашето население …

3Най-големият ефект, безспорно, трябва да се търси в лицата, в очите на хората, които в началото подходиха с известна доза скептицизъм, но при влизането в новите, модернизирани сгради, всички поздравиха Общината за нейните усилия.”, добави още кметът.

Той благодари на екипа на проекта и на целия експертен състав, пряко ангажиран в реализацията на проекта, за неговия професионализъм, упоритост, прецизност и успешен финал на този значим за гражданите на община „Тунджа” проект. Презентация на постигнатите резултати по реализацията на проекта представи инж. Мариета Сивкова - заместник-кмет на общината и ръководител на проекта.

В изпълнение на поставената цел на проекта са модернизирани 11 читалищни сгради като основни културни институции в малките населени места на общината:

Читалище “Виделина” - с. Кукорево

Читалище „Просвета” - с. Тенево

Читалище ”Светлина” - с. Безмер

4Читалище „Н. Й. Вапцаров” - с. Генерал Инзово

Читалище „Светлина” - с. Скалица

Читалище „Васил Левски” - с.Победа

Читалище „Мисъл” - с.Овчи кладенец

Читалище „Съгласие” - с. Крумово

Читалище „Напредък” - с. Голям манастир

Читалище „Н. Й. Вапцаров” - с. Савино

Читалище „Зора” - с. Межда

Какви са конкретните постигнати резултати, заложени в проекта?

Извършени строително-монтажни работи :

Демонтирана старата дограма по оградните елементи на сградите на 11-те читалища и монтирана PVC дограма за прозорци и алуминиева на врати;

Ремонтирани покривните конструкции на сградите;

Положена нова мазилка по вътрешните стени и таваните на помещенията;

Извършено цялостно саниране по фасадите на сградите на читалищата;

5Монтирани рампи за придвижване на хора с физически увреждания ;

Обновени санитарните възли в читалищата;

Реализирани енергоспестяващи мерки за: подмяна на старата дограма, топлоизолиране на покривите и външно саниране на сградите, подмяна на осветителните тела.

Осъществено е оборудване на 11-те читалища с комплекти озвучителна и осветителна техника.

Разходите, извършени по проекта, са както следва:

Строителство - 3 632 981.55 лв;

Строителен надзор - 67 175 лв;

Авторски надзор - 2 966.66 лв;

Оборудване - 124 012.79 лв;

Разработка на тръжна документация - 26 200 лв;

Публичност и визуализация - 9 952.82 лв;

Човешки ресурси - 32 100 лв;

Одит на проекта - 14 400 лв.

Ръководителят на проекта инж. Мариета Сивкова подчерта, че Екипът за управление на проекта, състоящ се от четирима експерта, е провел за периода 100 заседания за организиране на изпълнението на дейностите по проекта, 11 работни срещи с изпълнители на дейности. Изготвил е и представил пред Управляващия орган пет искания за междинни плащания; 8 тримесечни технически доклада; 2 годишни технически доклада; 4 искания за изменения на договора. Представени са на кмета на общината 22 месечни технически доклада за отчитане напредъка на проекта. Представени са на ръководителя на Комитета за наблюдение и оценка на проекта 8 тримесечни технически доклада.

Сериозна работа е извършена и по реализиране на мерките за публичност:

Доставени и монтирани са 11 билборда и 11 информационни табели

Проведени са 4 пресконференции и 11 информационни срещи във всяко от селата;

Изготвени са 1200 броя брошури;

Информация за изпълнението на проекта е публикувана в 101 статии в печатни и електронни издания;

Поддържа се банер на сайта на общината.

В изложението си инж. Мариета Сивкова подчерта важността на отчетените индикатори по проекта, а те са:

За резултат „ Икономия на енергия от обновяване на сградите” – 311 кW/h;

За резултат “ Население, облагодетелствано от обновените сгради”-

10 428 души;

За продукт „ Подобрена инфраструктура в сферата на културата” - 11 обновени сгради;

За въздействие „ Създадени нови работни места”- 114 работни места

Окончателната стойност на проекта “Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” е 4 694 395.57 лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Срокът на реализация на проекта е 24 месеца - от 03.02.2009 г. до 03.02.2011 г.

За реализацията на проекта е ползван кредит от Фонд ФЛАГ в размер на 1 800 000 лв, като средствата по първия транш, които са в размер на 1 271 071 лв., са възстановени в съответния срок – месец септември 2010 година, а сумите по втория и третия транш, съответно в размер на 70 000 лв и 456 929 лв. ще се възстановят съгласно предварително уточнения план съответно през месеците януари и април 2011 година.

Предстои на 1 февруари 2011 г. Екипът за управление на проекта да внесе в Управляващия орган окончателния технически доклад с искане за окончателно плащане на дейностите по проекта “Българското читалище - минало, настояще и бъдеще”. 


Дата на добавяне: 13.7.2009  Посещения: 3823
RSS Feeds