Регистър проекти на Община Тунджа

Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево”, Община Тунджа


Номер на договора: 58111 - C064 - 255
Финансираща програма: ОП Околна среда 2007 - 2013
Приоритетна ос: 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв.ж.,
Схема на финансиране: BG161PO005 08/1.10/01/02
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Партньори: В и К ЕООД - Ямбол
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 25 089 531,15 лв.
Съфинансиране от общината: 505 807,82 лв.
Срок на изпълнение: 35 месеца
Цели на проекта:

Обща цел на проекта е: Да допринесе за повишаване дела на населението, включено към канализационната система в страната и за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕС посредством изграждане на канализационна система с ПСОВ в с. Тенево, Община Тунджа, насочена към осигуряване на екологосъобразно заустване на битови отпадъчни води от агломерация с над 2000 е.ж. в чувствителната зона на р. Тунджа.

 

Специфични цели на проекта:

§  да свърже 2411 еквивалент жители към ПСОВ, като приложи интегриран подход за предоставяне на водни услуги посредством изграждане на битова канализация и ПСОВ в с. Тенево, Община Тунджа;

§  да подобри екологично състояние на р. Тунджа (чувствителна зона, трансгранично водно течение) посредством екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води от с. Тенево, Община Тунджа, водещо до преустановяване постъпването в реката на следните товари: 70.13 кг/ден БПК5; 83.59 кг/ден НВ; 8.28 кг/ден общ азот и 4.2 кг/ден общ фосфор.

§  да осигури мерки за устойчиво предотвратяване на природни бедствия (наводнения) и да намали здравния риск в уязвимия целеви регион посредством изграждане на разделна дъждовна канализация в с. Тенево, Община Тунджа за регулиране на дъждовните води;

§  да съдейства за постигане на националните и европейски хоризонтални политики (опазване на околната среда; равни възможности и превенция срещу дискриминация; заетост и др.), както и за реализация на основните приоритети на Общността за Кохезионната политика 2007-2013 г., насочени към повишаване на привлекателността на регионите, чрез подобряване на достъпността, осигуряване на адекватно качество и ниво на услугите и опазване на техния екологичен потенциал.

 


Дейности по проекта:

1.Управление на инфраструктурен проект

2.Подготовка и изработване на документация за възлагане на обществени поръчки по проекта

3.Подготовка на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекта

4.Счетоводно обслужване на проекта

5.Мерки за публичност на проекта

6.Строителни дейности по проекта

7.Упражняване на независим строителен надзор на обекта

8.Одит на проекта


Текущо изпълнение:

Съгласно графика за изпълнение на дейностите по проекта, през първото полугодие на 2009 г. ще се проведат процедурите за избор на изпълнители на проектиране, строителството, строителния надзор и осигуряване на публичност . През второто полугодие ще започнат ремонтните работи.

За координация и управление на дейностите за изпълнение на инфраструктурен проект е проведена открита процедура по ЗОП. За изпълнител на услугата и определено Обединение „Тенево” съгласно договор №14/09.03.2009 година. Екипът за управление на проекта ще предоставя ежемесечно информация на кмета на общината, медиите и обществеността за своята работа и постигнатия напредък по проект.

Периодично ще бъдат организирани пресконференции за национални и местни медии.

За целите и  резултатите от реализацията на проекта, ще бъде издадена информационна брошура в 2000 бр.

 

С първа копка започна изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в с. Тенево

0001Първа копка на пречиствателна станция за отпадни води в с. Тенево направиха днес кметът на община "Тунджа" Георги Георгиев и Спиридон Александров, началник отдел "Мониторинг и докладване" в Министерството на околната среда и водите.

Освен представители на министерството, гости на събитието бяха депутатът от парламентарна група "Коалиция за България" – БСП, Атанас Мерджанов, зам. областният управител на Ямболска област Димитър Иванов, председателят на Общински съвет "Тунджа" Кирчо Карагьозов, общински съветници, управителят на ВиК Стоян Радев, представители на фирмите, работили по проекта "Консорциум Тенево – 2011", Дружество "ММЛ – ТК" – София, "Обединение Тенево" – София, ИПК "Светлина" – Ямбол, и др.

0002Водосвет за здраве и успех отслужи отец Борис от храма "Николай Чудотворец". Местни деца играха ръченица и рецитираха стихове за теневци и гостите.

Поздравителен адрес от името на министъра на околната среда и водите Нона Караджова поднесе пратеникът на министерството Спиридон Александров.

В него г-жа Караджова пожелава спорна работа и успех на проекта и отбелязва, че неговата цел е да осигури пречистването на отпадните води, съгласно високите изисквания на ЕС, да допринесе за качеството на живот на хората в селото, да опази чистотата на водите на река "Тунджа" и на ценните птици и растения в района.

0003Тя подчертава социалната значимост на проекта и на ползите от инвестицията в размер на 25 млн.лв. за населението. "Реализацията на този проект е поредната важна стъпка за постигане на общата ни цел – България да има чиста вода и чиста природа." , се казва още в документа, подписан от министър Караджова.

Думите на народния представител Атанас Мерджанов бяха: "Няма да бъде пресилено, ако се каже, че днес ние присъстваме на първата копка на най-грандиозния проект в Ямболска област. И той е дело, разбира се, на община "Тунджа", общината, която е един от първенците в усвояването на европейски средства. Трябва да кажем тук много топли думи за всички, които са били съпричастни към този проект."

"Убеден съм, че с реализацията на проекта качеството на живот в региона ще се повиши, а вие теневци го заслужавате. На добър час и успех!", каза зам. областният управител Димитър Иванов.

Благодарствени думи от името на хората в Тенево произнесе и кметът на селото Димитър Комитов.

0003

0003

0003

0003

0003

0003

 

 


Отвориха ценовите оферти по процедура „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Канализационна мрежа" към строеж „Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община „Тунджа"

t-22052012-02-001На 22.05.2012 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община "Тунджа започна работа комисия, определена със заповед на кмета на общината Георги Георгиев със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Канализационна мрежа" към строеж „Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община „Тунджа".

В обявения срок постъпиха 13 оферти, които са предадени от деловодителя на комисията по представен опис. На публичната част от работата на комисията присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отвори пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, като плик № 3 „Предлагана цена" от всяка оферта се подписа от членове на комисията и от един представител на кандидатите.

t-22052012-02-002Комисията отвори плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката", от всяка оферта.

Всички документи, съдържащи се в него се подписаха от членове на комисията, както и от един представител на кандидатите.

Комисията отвори и плик № 1 – „Документи за подбор", оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължава своята работа. Крайният срок за приключването е до 23.07.2012 г.


Очаквани резултати:

Основните индикатори за измерване изпълнението и постигнатите резултати в рамките на проекта са следните:

§  новоизградена ПСОВ – 1 бр.;

§  новоизградена канализационна мрежа: 35 455 м.

подобрено екологично състояние на р. Тунджа, посредством преустановяване постъпването във водоприемника на следните товари: 70.13 кг/ден БПК5; 83.59 кг/ден НВ; 8.28 кг/ден общ азот и 4.2 кг/ден общ фосфор.


Дата на добавяне: 19.5.2009  Посещения: 2425
RSS Feeds