Регистър проекти на Община Тунджа

„Повишаване професионалния капацитет на служителите от община Тунджа чрез обучения”


Номер на договора: М13-22-83/26.08.2014 г.
Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос: Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”
Операция: Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Схема на финансиране: BG051PO002/13/2.2-14
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 119 161,87 лева
Срок на изпълнение: 12 месеца
Цели на проекта:

Обща цел:

Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения

Специфични цели:

  1. 1.Повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията

2. Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в община Тунджа.


Дейности по проекта:

Екип за организация и управление на проекта: Андон Кръстев – Ръководител, Елка Гьорина – Кординатор, Светла Стоянова – Счетоводител, Таня Петрова – Технически сътрудник


Текущо изпълнение:

Начална пресконференция по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”

На 2 декември 2014 г. от 11.00 часа, Община Тунджа, като бенефициент по Оперативна Програма ,,Административен капацитет”, организира начална пресконференция по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”. Събитието ще се проведе в конферентната зала на Общината в гр. Ямбол.

Пред участниците в пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, дейностите, които ще бъдат реализирани, както и очакваните резултати от неговото изпълнение.

Проектът „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІI: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Проектът е на обща стойност 119 161,87 лева.

Срокът на реализация - 12 месеца (26.08.2014 – 25.08.2015 г.)

Община „Тунджа” кани представители на медиите, общински служители, кметове и кметски наместници, граждани за участие в пресконференцията.

С уважение,

Андон Кръстев

Ръководител проект

 

За контакти:

Моб.тел.: 0889625819


Нов проект на община „Тунджа” – ново предизвикателство пред администрацията


y-t-03122014-00-0001

На 2 декември 2014 г. в залата на Община „Тунджа” се проведе начална пресконференция по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“.

Участие в конференцията взеха кметът на общината Георги Георгиев, председателят на общинския съвет Нели Славова, заместник-кметовете на общината, кметове и специалисти на кметства, кметски наместници, общински служители и медии.

В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че настоящият проект е продължение на вече реализирания в началото на годината проект за обучение на служители от общинската администрация. Чрез заложените надграждащи обучения ще се придобият нови практически познания по процедури, свързани с прилагане на закони и наредби, по които общината работи. Формиране на нова административна култура, ориентирана към високите изисквания на гражданите и бизнеса, ще допълни и усъвършенства професионалните качества и умения на всички наши служители, в т.ч. кметове и кметски наместници, добави кметът Георгиев.


y-t-03122014-00-0001Ръководителят на проекта Андон Кръстев – секретар на общината, представи новите проектни дейности. Изнесената презентазия запозна присъстващите с основните и специфични цели на Оперативна програма „Административен капацитет” и на настоящия проект.

Заложените дейности са пет на брой и обхващат цялостния процес при реализацията на проекта. Във връзка с изпълнение на задължителното условие на Управляващия орган на ОПАК, дванадесет служители от общинската администрация ще бъдат обучени по теми от Каталога на Института по публична администрация. Те се отнасят до електронно управление и електронни услуги в общинската дейност, надзора за законност върху дейността и актовете на общинската администрация и прилагане на Гражданския процесуален кодекс(за неюристи).

y-t-03122014-00-0001При реализацията на три обучения по ключови компетентности ще участват общо сто двадесет и пет служители от населените места и общинската администрация, кметове и кметски наместници. Служителите от целевите групи ще имат възможност да повишат своята квалификация и придобият нови знания по практическо прилагане на Семейния кодекс, Закона за гражданската регистрация, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за наследството, както и със законовите изисквания при изготвяне на индивидуални и нормативни административни актове. В надграждащото обучение „Компютърни технологии в помощ на общинската администрация” ще бъдат включени 50 служители, които да усъвършенстват своите умения за работа с текстообработващи програми и специализирания софтуер по документообората на общината.

Отчитайки индикаторите за изпълнение, екипът на проекта ще търси устойчивост във високата мотивация, по-ефективна работа, професионално обслужване на клиенти на по-високо ниво.

Проектът „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” е на стойност 119 161,87 лв. и със срок на изпълнение дванадесет месеца. Крайният срок на приключване е месец август 2015 година.

 

Служителите в Община „Тунджа“ повишават своята квалификация

Община „Тунджа” като бенефициент по Оперативна Програма ,,Административен капацитет”, организира от 2 до 4 април 2015 г. обучение по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”.

Петдесет служители от общинска администрация, в т. ч. кметове и кметски наместници, ще вземат участие в първото обучение на тема: „Практическо прилагане на Семейния кодекс, Закона за гражданската регистрация, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за наследството.”

Програмата на обучението е съгласувана с фирмата изпълнител и екипа на проекта.

Целта на обучението е кметовете, кметските наместници и общинските служители да придобият практически познания във връзка със своите права и задължения при прилагане на цитираните нормативни документи. 


y-t-25062015-00-0001От 18 до 20 юни 2015 година в гр. Девин се проведе последното обучение от проекта „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения", който Общината реализира като бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет".

Темата на обучението е „Умение за учене чрез предаване на знания, принципи на наставничеството, изграждане на ефективен екип, вземане на управленски решения, преодоляване на конфликти, дипломация в комуникацията с гражданите и бизнеса".

y-t-25062015-00-0002В това обучение взеха участие 50 служители от общинската администрация. Подбора на участниците е направен между служители на ръководни длъжности, новоназначени млади специалисти и служители с дългогодишен опит в администрацията.

Програмата на обучението включваше лекционен материал, групови задачи и решаване на казуси свързани с: условията за успешна работа в екип; разнообразни стилове на общуване; средства за ефективна комуникация в екипа; етапи на вземане на управленски решения и методи за преодоляване на бариери при вземане на ефективни решения; основни умения за наставничеството и техники за активно слушане.

y-t-25062015-00-0003Всички служители активно се включваха в практическите задачи. Поставяха своите въпроси пред лекторите и заедно с колегите обсъждаха разнообразните методи за представяне на темите.

Организатор на обучението е фирма „Теза" ЕООД – София.

Лектори на обучението бяха Руслана Щилиянова и Искра Русанова – обучители с опит в областта на социалните комуникации, подбор на персонал, наставничество и екипна дейност в организацията.

 

Община „Тунджа” – по-ефективна, по-модерна и по-прозрачна администрация

y t 03082015 00 0001На 3 август 2015 г. от 11,30 часа в залата на Община „Тунджа” се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“.
Участие в конференцията взеха кметът на общината г-н Георги Георгиев, г-жа Нели Славова - председател на общинския съвет, заместник-кметовете на общината г-жа Ели Василева, г-н Пенчо Пенев и г-н Станчо Ставрев, кметове и кметски наместници от общината, общински служители и медии.

В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че успешното приключване на обученията по проекта и по-нататъшното прилагане на придобитите нови знанията в отговорната работа на администрацията, са допринесли за ангажираща мотивация и стремеж към подобряване комуникацията на общинските служители с всички потребители и контрагенти на общината.


y t 03082015 00 0001„Говорете на хората какво сте научили по време на обученията. Представете добрите практики и обсъждайте възможностите за подобряване на работата си, за да бъдем наистина обърнати с „Лице към хората”. Хората това искат от нас.” – с тези думи кметът Георгиев приключи своето обръщение към екипа и участниците в пресконференцията.
Ръководителят на проекта Андон Кръстев – секретар на общината, представи изпълнените проектни дейности в съответствие с основните и специфични цели на Оперативна програма „Административен капацитет” и на настоящия проект.
Презентацията запозна участниците с постигнатите резултати по проекта. Изпълнените дейности са пет на брой и обхващат цялостния процес при реализацията на проекта. Във връзка с изпълнението на задължителното условие на Управляващия орган на ОПАК, дванадесет служители от общинската администрация са обучени по теми от Каталога на Института по публична администрация по въпроси, отнасящи се до електронно управление и електронни услуги в общинската дейност, надзора за законност върху дейността и актовете на общинската администрация и прилагане на Гражданския процесуален кодекс(за неюристи).
y t 03082015 00 0001При реализацията на трите изнесени обучения по ключови компетентности, участие вземат общо сто двадесет и пет служители от общинската администрация, кметове и кметски наместници. Служителите от целевите групи имат възможност да повишат своята квалификация и да придобият нови знания по практическо прилагане на Семейния кодекс, Закона за гражданската регистрация, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за наследството, както и със законовите изисквания при изготвяне на индивидуални и нормативни административни актове.
В надграждащото обучение „Компютърни технологии в помощ на общинската администрация” са включени 50 служители, които усъвършенстваха своите умения за работа с текстообработващи програми и специализирания софтуер по документооборота на общината.

Отчитайки индикаторите за изпълнение, екипът на проекта представи положителни стойности на основните отчитани позиции, което неминуемо определя и правилното изпълнение на всички заложени дейности.
Проектът „Повишаване професионалния капацитет на служителите от Община Тунджа чрез обучения” е с първоначална стойност 119 161,87 лв. и със срок на изпълнение дванадесет месеца.


Дата на добавяне: 9.11.2014  Посещения: 451
RSS Feeds
Банер