Регистър проекти на Община Тунджа

Проект „Община Тунджа – повишаване квалификацията на общинските служители”


Номер на договора: 13-22-57/03.01.2014 г.
Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос: Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”
Операция: Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Схема на финансиране: BG051PO002/13/2.2-11
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Статус на проекта: В процес на изпълнение
Общ бюджет на проекта: 89 163,53 лева
Срок на изпълнение: 9 месеца
Цели на проекта:

Обща цел:

Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.

Специфични цели:

1. Повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията.

2. Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в община Тунджа.


Текущо изпълнение:

y-t-11032014-00-0001

 

Повишаване административния капацитет на служителите в община „Тунджа” – залог за добро управление

 

Проект „Община Тунджа – повишаване квалификацията на общинските служители”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/, представи ръководния екип на проекта на встъпителна конференция, която се проведе на 10.03.2014 г.

Участие в пресконференцията взеха кметът на общината Георги Георгиев, председателят на общинския съвет Нели Славова, заместник-кметовете на общината, кметове и специалисти на кметства, кметски наместници, общински служители и медии.

y-t-11032014-00-0001В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че с реализацията на този проект се предоставя възможност за повишаване квалификацията на служителите, кметовете и кметските наместници чрез обучения, които ще допълнят и усъвършенстват техния професионализъм.Той акцентира, че още при разработването на проектното предложение се търсеше точно връзката между всички звена в общината: общинска администрация – кметове и кметски наместници – специалисти в кметствата – граждани - бизнес – медии за още по-ефективна комуникация на администрацията с различните групи потребители и предоставянето на допълнителни услуги на гражданите.

y-t-11032014-00-0001Ръководителят на проекта Елка Гьорина представи основните параметри и характеристики на Оперативна програма „Административен капацитет” и на проекта.

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните им задължения.

Реализирането на проекта ще спомогне за повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от общинските служители и ще допринесе за разширяване на професионалните им знания и умения.

y-t-11032014-00-0001Проектните дейности са пет на брой и обхващат цялостния процес при реализацията на проекта. Във връзка с изпълнението на задължителното условие на Управляващия орган на ОПАК, десет служители от общинската администрация ще бъдат обучени в Института по публична администрация. Темите са от Каталога на Института за 2013 и се отнасят до публичния имидж на организацията, разработване на комуникационна стратегия, усъвършенстване на вътрешните комуникации и основните производства по Административно-процесуалния кодекс.

y-t-11032014-00-0001При реализацията на четирите обучения по ключови компетентности ще вземат участие деветдесет служители от населените места и общинската администрация, кметове и кметски наместници. Разпределението им в три целеви групи ще даде възможност на по-голямата част от служителите да повишат своята квалификация и след това да приложат на практика знанията си при предоставянето на нови и по-добри услуги на гражданите и бизнеса.

В обучението „Компютърни технологии в помощ на общинската администрация” ще бъдат включени 20 служители, които ще усъвършенстват своите умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и специализиран софтуер на общината за обработка на документи.

Устойчивостта на проекта ще се търси в по-високата мотивация за по-ефективна работа, по-доброто обслужване на клиенти, разработването и реализирането на проекти, изпълнението на общинските политики и подготовката за следващия програмен период.

Проектът „Община Тунджа – повишаване квалификацията на общинските служители” е на стойност 89 163,53 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение е девет месеца и приключва в края на месец септември 2014 година.

Служителите от община „Тунджа” – екип с професионални знания и умения на европейско ниво


 

y-t-11092014-00-0001На 11.09.2014 г. в залата на Община „Тунджа” се проведе заключителна пресконференция по проект „Община Тунджа – повишаване квалификацията на общинските служители”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността е 89 163,53 лв. със срок на изпълнение девет месеца.

Участие в пресконференцията взеха кметът на общината Георги Георгиев, кметове и специалисти на кметства, кметски наместници, общински служители и медии.

 

y-t-11092014-00-0001В словото си кметът Георги Георгиев подчерта, че приключилите проектни дейности по проекта откриват нови възможности, както пред общинската, така и кметска администрация.

Те дадоха възможност да се подобри квалификация и да се придобият нови умения. Кметът сподели, че отблизо е наблюдавал участието на общинските служители, кметовете и кметските наместници, специалистите по населени места в обученията по различни теми. Благодари на всички за тяхната отговорност към обучителните модули, на компетентно задаваните въпроси, на участието в решаването на различни казузи от ежедневието им.

y-t-11092014-00-0003Ръководителят на проекта Елка Гьорина представи пред присъстващите основните моменти при изпълнението на проектните дейности. Изнесената презентация запозна участниците в събитието с целите на Оперативна програма „Административен капацитет”, на проекта и изпълнените индикатори в резултат на неговата реализация.

Приключилите проектните дейности са пет на брой и обхващат цялостния процес при реализацията на проекта. Във връзка с изпълнението на задължително условие на Управляващия орган на ОПАК, десет служители от общинската администрация са обучени по теми от Каталога на Института по публична администрация и се отнасят до публичния имидж на организацията, комуникационна стратегия, усъвършенстване на вътрешните комуникации и основните производства по Административно-процесуалния кодекс.

В четирите обучения по ключови компетентности са участвали 90 служители от населените места и общинската администрация, кметове и кметски наместници. Служителите от целевите групи имаха възможност да повишат своята квалификация и придобият нови знания и умения при предоставянето на нови и по-добри услуги на гражданите и бизнеса.

През обучението „Компютърни технологии в помощ на общинската администрация” успешно са преминали 20 служители, които усъвършенстваха своите умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, работа в Интернет среда, изработване на мултимедийна презентация.

Отчитайки индикаторите за изпълнение, екипът на проекта ще търси и прилага форми на устойчивост във висока мотивация, в ефективна работа, в професионално обслужване на клиенти, в разработване и реализиране на проекти, в изпълнение на общинските политики и подготовката за новия програмен период.


Очаквани резултати:

 

- Сключени три договора със служители на общинската администрация /екип за управление на проекта/;

- Проведени девет срещи на екипа;

- Проведена една тръжна процедура;

- Обучени 120 служители на общинската администрация;

- 120 служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;

- Повишен капацитета на 120 служители от общинската администрация;

- Организирани две пресконференции;

- Изработени материали за информация и публичност.


Дата на добавяне: 7.2.2014  Посещения: 409
RSS Feeds
Банер