Регистър проекти на Община Тунджа

Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община „Tунджа”


Номер на договора: 13-13-35/08.11.2013 г.
Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос: Приоритетна ос I: „Добро управление”
Операция: Подприоритет: 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Схема на финансиране: BG051PO002/13/1.3-07
Водеща организация: Община Тунджа
Роля на Община Тунджа: Водеща
Статус на проекта: Одобрен
Общ бюджет на проекта: 79 470.20 лева
Срок на изпълнение: 9 месеца
Цели на проекта:

 

 

Обща цел на проекта: Въвеждане на ефективни механизми – правила за формиране, прилагане и мониторинг на политики за развитие на община „Тунджа”.

 

 

Целеви групи: Общинска администрация „Тунджа”, Общински съвет „Тунджа”, неправителствени организации и граждански сектор.


Очаквани резултати:

 

 1. 1.Сформиран екип за управление на проекта;
 2. 2.Проведени 2 тръжни процедури по ЗОП;
 3. 3.Разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община „Тунджа” и изпълнението на политики на общинската администрация и инструментариум за действие.
 4. 4.Разработен механизъм за прилагане на принципа на партньорство при прилагане на политики за регионално развитие на областно и местно ниво;
 5. 5.Въведени правила и методики за мониторинг и контрол на реализирането на общинския план за развитие, приети на сесия на Общински съвет „Тунджа”;
 6. 6.Разработен Общински план за развитие на община „Тунджа” 2014 – 2020 г. на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Ямбол за същия период и Програма за управление на ОПР „Тунджа” – 2014 – 2020 г.;
 7. 7.Изготвени три броя анализи разходи – ползи за ключови проекти на ОПР „Тунджа” 2014 – 2020 г.
 8. 8.Извършена предварителна оценка по разработения ОПР на община „Тунджа” за периода 2014 – 2020 г.
 9. 9.Разработване на Концепция за пространствено развитие на община „Тунджа”;
 10. 10.Изготвена последваща оценка на действащия ОПР на Община „Тунджа” за периода 2007 – 2013 г.;
 11. 11.Изпълнение дейности по публичност и информация.

 


Дата на добавяне: 17.1.2014  Посещения: 406
RSS Feeds
Банер