Публични регистри
PDF Печат Е-поща

 

по ред

Публични регистри:

 1. 1.

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

 1. 2.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - 2017, 2018

 1. 3.

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

 1. 4.

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

 1. 5.

Регистри на търговските дружества с общинско участие

 1. 6.

Регистър  на рекламни елементи

 1. 7.

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

 1. 8.

Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

 1. 9.

Регистър на военните паметници

 1. 10.

Регистър на даренията

 1. 11.

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

 1. 12.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП и издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

 1. 13.

Регистър на заявленията за достъп до информация

 1. 14.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

 1. 15.

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници.

 1. 16.

Регистър на категоризираните туристически обекти

 1. 17.

Регистър на концесиите

 1. 18.

Регистър на културните институти

 1. 19.

Регистър на лекарските практики

 1. 20.

Регистър на недвижимите културни ценности

 1. 21.

Регистър на обществените поръчки

 1. 22.

Регистър на общинската собственост

 1. 23.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

 1. 24.

Регистър на пчелини и пчелни семейства

 1. 25.

Регистър на разрешителни за водоползване и водовземане

 1. 26.

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 1. 27.

Регистър на социални институти и услуги

 1. 28.

Регистър на спортните клубове

 1. 29.

Регистър на търговските обекти

 1. 30.

Регистър на язовирите

 1. 31.

Регистър по приватизация

 1. 32.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет

 1. 33.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

 1. 34.

Списък на издадените общи административни актове

 1. 35.

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

 1. 36.

Регистър на вероизповедания

 
Банер