Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
101 Отваряне на оферти по обществена поръчка за „Основен ремонт на път JAM 2081/II-53, Сливен-Ямбол/Дражево-Кабиле /JAM 2110/ участък от км. 2+100 до км. 4+900 – І-ви етап от км. 2+100 до км. 3+000” 1180
102 Решение за прекратяване на обществена поръчка - открита процедура с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа” 1174
103 Разяснение 4 по документация за обществена поръчка „Основен ремонт на път JAM 2081/II-53, Сливен-Ямбол/Дражево-Кабиле /JAM 2110/....." 1223
104 Разяснение 3 по документация за обществена поръчка „Основен ремонт на път JAM 2081/II-53, Сливен-Ямбол/Дражево-Кабиле /JAM 2110/....." 1194
105 Процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП 1252
106 Публична покана с предмет:„Доставка на 2 /два/ броя автомобили за нуждите на община „Тунджа" 1283
107 Разяснение 2 по документация за обществена поръчка „Основен ремонт на път JAM 2081/II-53, Сливен-Ямбол/Дражево-Кабиле /JAM 2110/....." 1173
108 Разяснение 1 по документация за обществена поръчка „Основен ремонт на път JAM 2081/II-53, Сливен-Ямбол/Дражево-Кабиле /JAM 2110/....." 1221
109 Променена документация за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на път JAM 2081/II-53, Сливен-Ямбол/Дражево-Кабиле /JAM 2110/ участък от км. 2+100 до км. 4+900– І-ви етап от км. 2+100 до км. 3+000” 1077
110 Променена документация за обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа" 1163
111 Обществена поръчка „Преустройство на част от сграда в с. Веселиново, собственост на община „Тунджа" в „Дневен център за хора с увреждания", УПИ V, кв.25 по плана на с. Веселиново" 1306
112 Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа" 1204
113 Обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на път JAM 2081/II-53, Сливен-Ямбол/Дражево-Кабиле /JAM 2110/ участък от км. 2+100 до км. 4+900– І-ви етап от км. 2+100 до км. 3+000" 1220
114 Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – община „Тунджа”. 1251
115 Обществена поръчка „Комплексно почистване на административната сграда на Община „Тунджа" 1353
116 Отварят ценови оферти по две процедури на 8 май 1383
117 Отваряне оферти за „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж"- с. Болярско"...." 1480
118 Обществена поръчка „Поддържане – текущо и зимно, текущ ремонт на ОПМ и текущ ремонт на улична мрежа в населените места на Община „Тунджа" 1346
119 Документация за обществена поръчка „Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани автомобили при условията на...." 1433
120 Отваряне ценови оферти за „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения...." 1347
 
Страница 6 от 12
Банер