Обществена поръчка "Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ........
Вторник, 03 Ноември 2009г. 10:28ч.    PDF Печат Е-поща

Във връзка с необходимостта от въвеждане на ефикасна и икономически устойчива система за събиране на битови отпадъци, генерирани в населените места на територията на Община „Тунджа”  и с оглед поддържане на чистота и намаляване на негативното въздействие върху Околната среда, в качеството си на Възложител по чл. 7, на основание чл. 16, ал. 4 и ал. 8 и чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,  със своя заповед кмета на Община Тунджа Георги Георгиев откри процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община „Тунджа” с обособени позиции по райони, както следва:

♦  Обособена позиция 1 – Район „Запад” - 17 населени места – с. Коневец, с. Маломир, с. Дряново, с. Драма, с. Робово, с. Сламино, с. Каравелово, с. Тенево, с. Симеоново, с. Асеново, с. Ханово, с. Окоп, с. Видинци, с. Генерал Инзово, с. Голям манастир, с. Генерал Тошево, с. Крумово;

♦  Обособена позиция 2 - Район „Изток”- 12 населени места – с. Златари, с. Гълъбинци, с. Бояджик, с. Болярско, с. Роза, с. Ботево, с. Межда, с. Савино, с. Меден кладенец, с. Миладиновци, с. Скалица, с. Овчи кладенец;

♦  Обособена позиция 3 - Район „Център” - 15 населени места - с. Дражево, с. Хаджи Димитрово, с. Безмер, с. Кабиле, с. Веселиново, с. Завой, с. Могила, с. Чарган, с. Търнава, с. Стара река, с. Козарево, с. Кукорево, с. Калчево, с. Победа, с. Челник.

Повече информация и документацията за обществената поръчка са достъпни от следната връзка:

zip  Документация за обществена поръчка

 

 
Банер