Отваряне на ценови оферти на 10 октомври 2014 г.
Вторник, 07 Октомври 2014г. 16:49ч.    PDF Печат Е-поща

 

На 10.10.2014 г. в 9:30 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж от административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки в населени места на община „Тунджа”.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер