Документация за участие в процедура за провеждане на открит конкурс „Добив на дървесина в общински имоти на територията на община „Тунджа”
Вторник, 23 Септември 2014г. 14:45ч.    PDF Печат Е-поща

 

Документация за участие в процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност:„Добив на дървесина в общински имоти на територията на община „Тунджа”.

Заповед

Документация

Образци

Технологичен план

 
Банер