Заповед № РД-1042/17.09.2014г.
Сряда, 17 Септември 2014г. 15:52ч.    Печат

 

Заповед № РД-1042/17.09.2014г. - за определяне на изпълнител на класирания на първо място кандидат в проведен открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в общински имоти на територията на община „Тунджа”.

Заповед № РД-1042/17.09.2014г.