Отваряне на оферти в Община „Тунджа“
Вторник, 02 Септември 2014г. 03:01ч.    PDF Печат Е-поща

На 03.09.2014 г. от 14.00 ч. в заседателната зала, находяща се на II етаж в административната сграда на Община „Тунджа”, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, ще бъдат отворени постъпилите оферти и оповестени ценовите предложения в обществена поръчка при условията и по реда на глава осма „а” с предмет: „Ремонт на етнографски комплекс „Старата Акбунарска къща” с. Генерал Инзово”.

На 04.09.2014 г. от 14.00ч. в заседателната зала, находяща се на II етаж в административната сграда на Община „Тунджа”, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени постъпилите оферти и оповестени ценовите предложения в обществена поръчка при условията и по реда на глава осма „а” с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – община „Тунджа”.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Отдел „Обществени поръчки“

 
Банер