Отваряне на ценови оферти на 26 август
Понеделник, 25 Август 2014г. 10:13ч.    PDF Печат Е-поща

На 26.08.2014 г. в 10:30 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж в административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер