Отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа"
Понеделник, 18 Август 2014г. 14:21ч.    PDF Печат Е-поща

На 19.08.2014 г. в 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж от административната сграда на Община „Тунджа", в гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1 ще бъдат отворени постъпилите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа".

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер