Отваряне на ценови оферти на 7 август
Сряда, 06 Август 2014г. 07:57ч.    PDF Печат Е-поща

 На 07.08.2014 г. в 09:00 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж от административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:

Позиция № 1 - „Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско, Община „Тунджа”;

Позиция № 2 - „Доставка на месни и млечни продукти и други хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско, Община „Тунджа”;

Позиция № 3 - „Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”;

Позиция № 4 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”;

Позиция № 5 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”;

Позиция № 6 - „Доставка на хранителни продукти и консерви за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”;

Позиция № 7 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”;

Позиция № 8 - „Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа”.

 

 

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер