Отваряне на ценови оферти на 1 август
Четвъртък, 31 Юли 2014г. 11:00ч.    PDF Печат Е-поща

На 01.08.2014 г. в 09:30 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж в административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл.„Освобождение” № 1 ще бъдат отворени ценовите оферти и оповестени предлаганите цени в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на нов багер - ескаватор с челен товарач за нуждите на община „Тунджа”, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

На 01.08.2014 г. в 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж в административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени ценовите оферти и оповестени предлаганите цени в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Основен ремонт на път JAM 2089 – І етап от км.3+650 до км.3+840;км.4+110 до км.4+300;км.4+850 до км.6+320”, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

На 01.08.2014 г. в 11:00 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж в административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени ценовите оферти и оповестени предлаганите цени в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година по обособени позиции:

Обособена Позиция І „Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година”

Обособена позиция II „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година”, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер