Обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване
Сряда, 26 Август 2009г. 17:11ч.    PDF Печат Е-поща

  На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от НВМОП и Заповед № РД-0707/20.07.2009г. на Кмета на Община "Тунджа" е прекратена процедура за възлагане на малка обществена поръчка "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на озвучителна и осветителна техника за читалища в Община "Тунджа". Решението за прекратяване не е обжалвано в срока по чл. 120 от ЗОП пред КЗК.

Съгласно чл. 25 от НВМОП Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на малка обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен.

Предвид изложеното се открива нова процедура-открит конкурс с цел определяне на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №. BG161РО001/1.1-01/2007/054 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG161РО001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали». Стойността на поръчката обуславя провеждането на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, съответно не са налице обстоятелствата обуславящи провеждане на договоряне с покана съгласно чл. 53, ал. 1 от НВМОП.

Повече информация и документацията за процедурата са налични от следните връзки:

pdf Решение

pdf Обявление

zip Документация

 
Банер