Отваряне на ценови оферти за „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността – ..."
Петък, 17 Януари 2014г. 16:20ч.    PDF Печат Е-поща

На 20.01.2014 г. в 10:30 часа в залата на ОбС-Тунджа- ет. 2 , Община „Тунджа" в гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община "Тунджа".

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер