Отваряне на оферти за открита процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността..."
Четвъртък, 16 Януари 2014г. 13:38ч.    PDF Печат Е-поща

 

На 17.01.2014 г. от 10.00ч. в конферентната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” № 1, гр.Ямбол. ще бъдат отворени постъпилите оферти за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община “Тунджа”. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват на отваряне на офертите.

 
Банер