Отваряне на ценови оферти за „Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле”.
Вторник, 12 Ноември 2013г. 14:44ч.    PDF Печат Е-поща

На 13.11.2013 г. в 09.00 часа в заседателната зала - ет.2 на община „Тунджа”, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле”.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер