Отваряне на оферти за „Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле”
Понеделник, 11 Ноември 2013г. 14:43ч.    PDF Печат Е-поща

На 12.11.2013 г. в 10.00 часа в заседателната зала - ет.2 на община „Тунджа”, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, ще бъдат отворени постъпилите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Полагане на асфалтобетон на обект „Благоустрояване и обслужваща постройка пред Национален археологически резерват „Кабиле”.

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер