Отваряне на ценови оферти по процедура „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа"
Сряда, 13 Март 2013г. 15:56ч.    PDF Печат Е-поща

На 15.03.2013 г. в 10:00 часа в заседателната зала на община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали и предоставяне на консултации по обособени позиции във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово" както следва:

обособена позиция 1 - „Изработка на продукти популяризиращи културно – историческото и природно богатство на ямболския регион ";

обособена позиция 2 - „Създаване на печатни продукти за целите на проекта, в това число информиране и публичност".

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер