Отваряне ценови оферти по процедура с предмет „Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект „Изграждане на биокоридори и..."
Понеделник, 18 Февруари 2013г. 14:12ч.    PDF Печат Е-поща

На 19.02.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

 
Банер