Отваряне на оферти по поръчка с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения, туристически борси...."
Понеделник, 04 Февруари 2013г. 14:25ч.    PDF Печат Е-поща

На 05.02.2013 г. от 10.00 ч. в конферентната зала на община „Тунджа" ще бъдат отворени постъпилите оферти за обществена поръчка по реда и условията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Организиране участието и представянето на разработен Регионален туристически продукт на регионални туристически изложения, туристически борси, панаири и други подобни туристически форуми; организиране и провеждане на двудневен туристически форум на тема: „Тонзос – магията на Тунджа"; организиране на промоционални инфотурове и комуникационни – информационни кампании „Дни на отворените врати" във връзка с изпълнение на проект: „Тонзос – Магията на Тунджа" – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово".

При отваряне на офертите могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер