Отваряне на оферти по обществена поръчка за ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на...."
Понеделник, 28 Януари 2013г. 22:25ч.    PDF Печат Е-поща

На 29.01.2013г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа", пл. „Освобождение" №1, – етаж ІI, ще бъдат отворени приетите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на услуга с предмет: ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

При отваряне на офертите могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер