Отваряне на ценови оферти по поръчка Доставка на транспортни средства по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания..."
Четвъртък, 24 Януари 2013г. 10:07ч.    PDF Печат Е-поща

На 25.01.2013 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, на основание чл.69 а, ал.3 от ЗОП, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на транспортни средства по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община „Тунджа" по обособени позиции:
I позиция: „Доставка на високопроходим автомобил по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община „Тунджа";

II позиция: „Доставка на АТВ-мотор по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община „Тунджа";
III позиция: „Доставка на лодка с извънбордов двигател за лодка и принадлежности по проект „Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община „Тунджа".

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 
Банер