Отваряне оферти по поръчка за „Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на....."
Вторник, 22 Януари 2013г. 13:40ч.    PDF Печат Е-поща

На 23.01.2013 г. от 10:00 часа ще бъдат отворени постъпилите оферти за обществена поръчка по реда и условията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:.„Доставка на транспортни средства по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа" по обособени позиции.

 

I позиция:"Доставка на високопроходим автомобил по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

II позиция:"Доставка на АТВ-мотор по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

III позиция:"Доставка на лодка с извънбордов двигател за лодка и принадлежности по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отваряне на офертите.

 
Банер