Разяснение №1 по документация по ОП ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и..."
Вторник, 15 Януари 2013г. 19:27ч.    PDF Печат Е-поща

Разяснение №1 по документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки ( ЗОП) с предмет: ,,Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект "Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община "Тунджа".

Разяснение № 1

 
Банер