Покана за отваряне на ценови оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива , смазочни масла и препарати по обособени позиции"
Вторник, 04 Декември 2012г. 17:10ч.    PDF Печат Е-поща

На 05.12.2012 г. в 15.00 часа в заседателната зала на община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. «Освобождение» № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива , смазочни масла и препарати по обособени позиции" : Позиция 1 „Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилният парк и друга техника на община „Тунджа", Позиция 2 „Доставка на течни горива/бензин и дизел/ и смазочни материали за изпълнението на проект,,Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа", в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-008/17.01.2012г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." Съ-финансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз"

 

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

За получаването на настоящото писмо, моля незабавно да потвърдите на факс: 046/66 15 81.

Пълният текст на писмото покана е наличен от следната връзка: Писмо

 
Банер