Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка на 17.10
Вторник, 16 Октомври 2012г. 15:07ч.    PDF Печат Е-поща

На 17.10.2012 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа", пл. „Освобождение" №1, – етаж І. ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на ОПМ за 2012г., зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013 година на общинските пътища на община „Тунджа" по обособени позиции, както следва:

І позиция: „Текущ ремонт на ОПМ за 2012г.

ІІ позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013година на общинските пътища на община „Тунджа".

При отваряне на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 
Банер