Отваряне на ценови оферти
Неделя, 30 Септември 2012г. 08:08ч.    PDF Печат Е-поща

На 05.10.2012 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа", пл. „Освобождение" №1, – етаж І. ще бъдат отворени приетите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка: „Текущ ремонт на ОПМ за 2012г., зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013 година на общинските пътища на община „Тунджа" по обособени позиции, както следва:

І позиция: „Текущ ремонт на ОПМ за 2012г.

ІІ позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012-2013година на общинските пътища на община „Тунджа".

При отваряне на офертите могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер