Обществена поръчка оборудване читалища
Понеделник, 22 Юни 2009г. 18:02ч.    PDF Печат Е-поща

  Община Тунджа открива процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 3 ал. 2 от НВМОП / открит конкурс / за "Изграждане на художествено осветление и озвучаване на 11 читалища в община Тунджа" и включва: 1. доставка на озвучителна и осветителна техника; 2. монтаж, настройка и пускане в експлоатация; 3. обучение за работа с техниката.

Откритият конкурс се провежда с цел определяне на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №. BG161РО001/1.1-01/2007/054 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG161РО001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали». Стойността на поръчката обуславя провеждането на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, съответно не са налице обстоятелствата обуславящи провеждане на договоряне с покана съгласно чл. 53, ал. 1 от НВМОП.

Повече информация можете да получите от следните връзки:

pdf Решение

pdf Обявление

zip Документация

 
Банер