Обществена поръчка строителен надзор читалища
Понеделник, 22 Юни 2009г. 17:41ч.    PDF Печат Е-поща

  Община Тунджа обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 16 ал. 8 от ЗОП за "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството при ремонт и обновяване на читалища в следните населени места в община Тунджа: с. Межда, с. Савино, с. Скалица, с. Овчи кладенец, с. Тенево, с. Победа, с. Безмер, с. Кукорево, с. Генерал Инзово, с. Крумово и с. Голям манастир"

Откритaта процедура се провежда с цел определяне на изпълнител за строителен надзор, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-01/2007/054 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG161РО001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали» . Стойността на поръчката обуславя провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съответно не са налице обстоятелствата обуславящи провеждане на процедура на договаряне с обявление или без обявление.

Повече информация можете да намерите от следните връзки:

pdf Решение

pdf Обявление

zip Документация

 
Банер