Обществена поръчка ремонт читалища
Понеделник, 22 Юни 2009г. 17:24ч.    PDF Печат Е-поща

  Община Тунджа обявява открита процедура, съгласно чл. 16 ал. 8 от ЗОП за "Ремонт и обновяване на читалища в община Тунджа, както следва: Oбособена позиция № 1 - "Ремонт и обновяване на читалища в с. Межда, с. Савино, с. Скалица и с. Овчи кладенец, община Тунджа", Oбособена позиция № 2 - "Ремонт и обновяване на читалища в с. Тенево, с. Победа и с. Безмер, община Тунджа", Oбособена позиция № 3 - "Ремонт и обновяване на читалища с. Кукорево, с. Генерал Инзово, с. Крумово и с. Голям манастир, община Тунджа".

Откритата процедура се провежда с цел определяне на изпълнител на строителство, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №. BG161РО001/2.1-02/2007/054 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG161РО001/2.1-02/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали» . Стойността на поръчката обуславя провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съответно не са налице обстоятелствата обуславящи провеждане на процедура на договаряне с обявление или без обявление.

Повече информация е налична от следните връзки:

pdf Решение

pdf Обявление

 
Банер