Утре отварят постъпилите оферти
Понеделник, 20 Август 2012г. 12:52ч.    PDF Печат Е-поща

На 21.08.2012 г. от 10.00 ч. ще бъдат отворени постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Комплексна доставка на твърди и течни горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа”, през отоплителен сезон 2012/2013 г. от комисия назначена с нарочна заповед на Кмета на община „Тунджа".

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер