Отлага се отварянето на ценовите оферти, предвидено за днес
Четвъртък, 02 Август 2012г. 15:03ч.    PDF Печат Е-поща

Комисията, назначена със заповед № РД-0617/08.06.2012 г. на Кмета на Община „Тунджа" за разглеждане и оценка на представените оферти за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по обособени позиции както следва:

Позиция 1 - „Печатна реклама и публичност";

Позиция 2 - „Аудио, видео и интернет промоция и реклама"

ВИ УВЕДОМЯВА,

че поради непредвидими обстоятелства и отсъствие на външния експерт в комисията за разглеждане и оценка на представените оферти за участие в откритата процедура по реда на ЗОП, не може да финализира протокола с оценка на техническите предложения на участниците, допуснати до този етап от оценяване.

Предвид гореизложеното, отлага отваряне и оповестяване на ценовите оферти за дата 09.08.2012 г. в 13:30 ч. в заседателната зала на община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Пълният текст на уведомлението е наличен от следната връзка: Уведомление до фирми по опис

 
Банер