Отваряне ценови оферти по проект на 2 август
Сряда, 01 Август 2012г. 13:59ч.    PDF Печат Е-поща

На 02.08.2012 г., в 13:30 часа, в залата на община „Тунджа", ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по обособени позиции както следва:

Позиция 1 - „Печатна реклама и публичност";

Позиция 2 - „Аудио, видео и интернет промоция и реклама".

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 
Банер