Заповед за определяне на изпълнител
Четвъртък, 19 Юли 2012г. 15:25ч.    PDF Печат Е-поща

Заповед за определяне на изпълнител на дейности „Маркиране на насаждения и дървета за сеч и добив на дървесина включваща, сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община „Тунджа" по обособени позиции:

- І позиция – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в общински имоти на територията на община "Тунджа";

- ІІ позиция – „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община "Тунджа",след проведен открит конкурс по реда на Глава втора, раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП .

Пълният текст на заповедта е наличен от следната връзка в Adobe Acrobat / pdf / формат:

Заповед за определяне на изпълнител

 
Банер