Покана за отваряне ценови оферти за процедура по ЗОП "Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа"
Вторник, 03 Юли 2012г. 10:44ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол в качеството си на Възложител по ЗОП и на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП

ВИ УВЕДОМЯВА,

че на 03.07.2012 г. в 13:00 часа в конферентната зала на община «Тунджа», гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Канализационна мрежа" към строеж "Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа"

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 
Банер