Открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП
Петък, 29 Юни 2012г. 16:20ч.    PDF Печат Е-поща

Документация за участие в открита процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейности:

„Маркиране на насаждения и дървета за сеч и добив на дървесина включваща, сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община „Тунджа" по обособени позиции:

- І позиция – „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в общински имоти на територията на община "Тунджа";

- ІІ позиция – „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад в общински имоти на територията на община "Тунджа.

Поръчката ще се изпълнява в общински имоти в землища на населени места в общината. Обхватът на дейностите по отдели и подотдели и имоти . прогнозни количества включително по обособените позиции са подробно описани в Спецификации по дейности . Прогнозно количество на насаждения и дървета за маркиране 6641пр.куб.м. ; прогнозно количество на дървесина подлежащо на сеч - 6872. пр.куб.м . неразделна част от настоящата документация.

Информацията и документацията са достъпни в Adobe Acrobat формата от ТУК

 
Банер