Обществена поръчка с предмет „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на..."
Вторник, 19 Юни 2012г. 16:30ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява открита процедура по обществена поръчка с предмет „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на «Дом стари хора и „Домашен социален патронаж"- с. Болярско» " и Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа" по обособени позиции.

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на «Дом стари хора» и „Домашен социален патронаж"- с. Болярско» " и Социално предприятие «Домашен социален патронаж с. Победа», Община „Тунджа по 14 обособени позиции . - Дейностите по обособени позиции:1,2,3,4 и5 от Обществената поръчка се възлагат с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа" за осигуряване на храна за потребители /лица в риск/ живеещи в населени места на територията на община „Тунджа". Изпълнението на дейности по обособени позиции 1,2,3,4 и 5 на поръчката има за цел своевременна доставка на хляб и хранителни продукти, които са необходими за приготвяне на храната в кухнята на «Дом стари хора" и „Домашен социален патронаж"- с. Болярско» , общ. „Тунджа" за 120 потребителя , в това число 90 в ДСП и 30 настанени в ДСХ. Позиция № 1- «Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора"- с. Болярско", Община „Тунджа"; Позиция № 2 - "Доставка на месни и млечни продукти за нуждите на „Дом стари хора"- с. Болярско", Община „Тунджа"; Позиция №3 - "Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора"- с. Болярско" и «Домашен социален патронаж", Община „Тунджа"; Позиция №4-"Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Дом стари хора"- с. Болярско" и „Домашен социален патронаж", Община „Тунджа"; Позиция №5-"Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора"- с. Болярско" и „Домашен социален патронаж", Община „Тунджа". - Изпълнение на дейностите по обособени Позиции №:6,7,8,9,10,11,12,13 и 14 от Обществената поръчка се възлагат с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа" по договора за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.02- 0018 – С0001, във връзка с реализацията на проект "Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива за социалното включване в малките населени места от селски тип" по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2007 -2013 г. и има за цел осигуряване на своевременна доставка на хляб и хранителни продукти, които са необходими за приготвяне на храната в кухнята на Социално предприятие „ Домашен социален патронаж" с. Победа, общ. „Тунджа. Осъществяването на настоящата обществена поръчка чрез своевременна доставка на качествени хранителни продукти следва да доведе до осигуряване подготовката и предоставяне на храна за 100 потребителя /лица в риск/ живеещи в 11 населени места на територията на община „Тунджа".

Решението, обявлението и пълната документация на обществената поръчка са налични от следните връзки:

Решение

Обявление

Документация

 
Банер