Отваряне на оферти по проект утре
Четвъртък, 07 Юни 2012г. 18:12ч.    PDF Печат Е-поща

На 08.06.2012 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа", пл. „Освобождение" №1, – етаж І. ще бъдат отворени приетите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка: "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по обособени позиции както следва:

позиция 1 - „Печатна реклама и публичност";

позиция 2 - „Аудио, видео и интернет промоция и реклама"..

При отваряне на офертите могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 
Банер