Отвориха постъпилите оферти за канализацията на Тенево
Вторник, 22 Май 2012г. 16:55ч.    PDF Печат Е-поща

t-22052012-02-001На 22.05.2012 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на община "Тунджа започна работа комисия, определена със заповед на кмета на общината Георги Георгиев със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Канализационна мрежа" към строеж „Канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община „Тунджа".

В обявения срок постъпиха 13 оферти, които са предадени от деловодителя на комисията по представен опис. На публичната част от работата на комисията присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отвори пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, като плик № 3 „Предлагана цена" от всяка оферта се подписа от членове на комисията и от един представител на кандидатите.

t-22052012-02-002Комисията отвори плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката", от всяка оферта. Всички документи, съдържащи се в него се подписаха от членове на комисията, както и от един представител на кандидатите.

Комисията отвори и плик № 1 – „Документи за подбор", оповести документите, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължава своята работа. Крайният срок за приключването е до 23.07.2012 г.

 
Банер