Публична покана
Понеделник, 07 Май 2012г. 15:33ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа"- гр. Ямбол в качеството си на Възложител по ЗОП и на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП

УВЕДОМЯВА,

че на 08.05.2012 г. в 11:00 часа в залата на община «Тунджа», гр. Ямбол, пл. «Освобождение» № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – Празници „Тунджа – традиции и иновации".

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 
Банер