Обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013.."
Петък, 27 Април 2012г. 17:06ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обяви обществена поръчка с предмет "Изработване и разпространение на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" по обособени позиции както следва:

позиция1 - "Печатна реклама и публичност";

позиция 2 - "Аудио, видео и интернет промоция и реклама"

Повече информация относно обществената поръчка, както и техническата документация, свързана с нея, може да намерите от следните връзки:

Решение

Обявление

Техническа документация

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа" по договора за безвъзмездна финансова помощ и насоките за публичност осъществявани от бенефициента по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 -2013 г. Осъществяването на настоящата обществена поръчка следва да доведе до повишаване на информираността по ОПРР, относно изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации" с оглед осигуряване на публичност и прозрачност. Предвид осигуряването на равен достъп до информация на всички, които биха могли да се заинтересуват, така и с цел изпълнение на индикаторите и целите, в рамките на тази дейност се предвижда разработване, отпечатване и разпространение на брошури, ръководства и други аудио, видео и интернет информационни материали подпомагащи изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/013 във връзка с проект „Празници „Тунджа – традиции и иновации".

 
Банер